slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Aktuality

Späť na zoznam aktualít

12. júna 2017
Výzva pre obce: Miestne občianske poriadkové služby v obciach s prítomnosťou MRK

Ministerstvo vnútra SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK.

Oprávneným žiadateľom sú iba obce uvedené v Zozname oprávnených žiadateľov

V rámci špecifického cieľa „Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov“ je pre túto výzvu oprávnený nasledovný typ aktivity:

Podpora systematického poskytovania sociálnych a asistenčných služieb v obciach s prítomnosťou MRK zameraných na zvýšenie zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK (t.j. TSP, komunitní pracovníci / pracovníčky v oblasti sociálnych služieb). V rámci oprávneného typu aktivity je žiadateľ povinný zadefinovať nasledovnú hlavnú aktivitu: Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK.

Minimálna výška pomoci: 50 000 €.

Maximálna výška pomoci: 202 000 €

Výška spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa 5%

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola – 01.10.2017

Viac info: http://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok&sprava=vyzva-zamerana-na-miestne-obcianske-poriadkove-sluzby-mops-v-obciach-s-pritomnostou-mrk-oplz-po5-2017-1 alebo v kancelárií Agentúry pre rozvoj Gemera - 0948 001 086

Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera