slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Aktuality

Späť na zoznam aktualít

13. júna 2017
Výstavba nových komunitných centier v obciach s prítomnosťou mrk

Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.

Oprávnení žiadatelia:

Verejný sektor: - obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Neziskový sektor: - neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, cirkev a náboženské spoločnosti, združenia

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu

A. Podpora modernizácie a rekonštrukcie komunitných centier

B. Podpora prestavby existujúcich objektov pre účely zriadenia a fungovania komunitných centier

V rámci typov aktivít A a B bude podpora zameraná na:

- prístavbu, nadstavbu, stavebné úpravy, budovanie a rekonštrukciu stavieb, napojenie stavieb na inžinierske siete vrátane bezbariérových úprav stavieb;

- zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov

– realizácia opatrení na zlepšenie tepelno-izolačných vlastností konštrukcií napr. najmä obnova obvodového plášťa, oprava a výmena strešného plášťa vrátane strešnej krytiny a povrchu plochých striech, oprava a výmena výpl?ových otvorových

C. Podpora výstavby nových komunitných centier

Podpora bude zameraná na:

- výstavbu nových stavieb pre účely budovania nových zariadení komunitných centier obstaranie vybavenia objektu, nevyhnutne súvisiaceho s účelom využitia stavby, vrátane IKT vybavenia

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola – 30.11.2017

Limity celkových oprávnených výdavkov sú uvedené v prílohe č. 6 tejto výzvy - Zoznam skupín oprávnených výdavkov, benchmarky a finančné limity.

Výška spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa 5%

Viac info: http://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok&sprava=dalsia-vyzva-zamerana-na-vystavbu-modernizaciu-a-rekonstrukciu-komunitnych-centier

Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera