slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Aktuality

Späť na zoznam aktualít

11. augusta 2017
Výzva na dostavbu,rekonštrukciu alebo výstavbu novej telocvične na rok 2017

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že vyčlenilo finančné prostriedky na rozvojový projekt zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017.

Oprávnení žiadatelia:

• Obec

• VÚC

• Štátom uznaná cirkev a náboženská spoločnosť,

ktoré sú zriaďovateľmi základnej školy so všetkými ročníkmi alebo strednej školy s počtom žiakov nad 150.

Podporované aktivity:

• dostavba telocvične

• rekonštrukcia telocvične alebo

• výstavby novej telocvične

Maximálna výška dotácie: 150 000 € na kapitálové výdavky

Výška spolufinancovania: min. 10 % z poskytnutej sumy na kapitálové výdavky

Uzávierka prijímania žiadostí: 29.9.2017 , rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky alebo do 29.9.2017 do 14.00 h prostredníctvom podateľne príslušného okresného úradu v sídle kraja

Miesto predloženia: Príslušný okresný úrad v sídle kraja

Žiadosť je potrebné poslať aj elektronicky na mailovú adresu: telocvicne2017@minedu.sk a v kópii na príslušný okresný úrad v sídle kraja (emailová adresa bude oznámená samotným OÚ)

Viac info:http://www.minedu.sk/vyzva-na-predlozenie-ziadosti-o-poskytnutie-financnych-prostriedkov-na-rozvoj-vychovy-a-vzdelavania-ziakov-v-oblasti-telesnej-a-sportovej-vychovy-formou-dostavby-rekonstrukcie-alebo-vystavby-novej-telocvicne-na-rok-2017/

Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera