slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Aktuality

Späť na zoznam aktualít

07. novembra 2017
Výzva č. 3/2018 Fondu na podporu umenia

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 3/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

- 1.3.3 Festivaly, súťaže, koncerty - džez a iné žánre,

- 1.3.4 Aktivity nezávislých hudobných organizácií,

- 1.3.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - hudba,

- 4.4.2 Neprofesionálne umenie,

- 4.5.2 Kultúrno-osvetové aktivity v oblasti tradičnej a miestnej kultúry,

- 4.5.3 Kultúrno-vzdelávacie aktivity v oblasti umenia,

- 4.6 Medzinárodné prezentácie a mobility - tradičná kult. a kult-osv. činnosť.

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 30.11.2017. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný de? výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Postup pre podávanie žiadostí a zoznam povinných dokladov ku žiadosti nájdete v Odporúčaniach pre žiadateľa.

Oficiálny dokument Výzvy č. 3/2018 špecifikuje podmienky predloženia žiadosti o podporu a osobitosti jednotlivých podprogramov.

Začiatok predkladania žiadostí: 3. 11. 2017

Uzávierka predkladania žiadostí: 30. 11. 2017

Termín zverejnenia rozhodnutia riaditeľ: 29. 01. 2018

Viac info: http://www.fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2018/189-vyzvy-2018/373-vyzva-c-3-2018

Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera