slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Aktuality

Späť na zoznam aktualít

27. novembra 2017
Axa Talent 2018 „Chceš rozvíjať svoj talent vo vede a výskume?

AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis vyhlasuje grantovú výzvu pre študentov a žiakov, ktorí sa angažujú v oblasti vedy a výskumu.

AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis vyhlasuje grantový program Axa Talent 2018 s podnázvom „Chceš rozvíjať svoj talent vo vede a výskume? Podporíme ťa!“, ktorý nadväzuje na niekoľkoročnú tradíciu podpory AXA fondu pre mladé talenty v oblasti vedy a výskumu. V programe rozdelíme celkovo 30 000 eur.

Cieľ programu

AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis pomôže rozvinúť talent mladých ľudí od 15 do 26 rokov, ktorí túžia na sebe pracovať, no brzdí ich nedostatok finančných prostriedkov.

Oprávnení žiadatelia

Grant je určený pre žiakov stredných škôl a študentov vysokých škôl na Slovensku, ktorí budú študentmi počas celého obdobia realizácie podporeného projektu. Projekt podávajú študenti vo veku do 26 rokov. Za žiaka od 15 do 17 rokov podáva žiadosť jeho zákonný zástupca. Pre vekové kritérium je dôležitý termín uzávierky prijímania žiadostí (t. j. 15.1.2018).

Žiadateľ musí dosahovať výborné študijné výsledky, preukázať mimoškolské aktivity, napríklad účasť na olympiádach, súťažiach alebo sa aktívne angažovať v školských záujmových činnostiach.

O podporu môžete žiadať na výdavky priamo súvisiace s rozvíjaním talentu alebo so štúdiom

náklady na zabezpečenie účasti na súťažiach, konferenciách, tréningoch, vzdelávacích seminároch, kurzoch a pod.

náklady spojené s prípravou na súťaž, konferenciu a pod.

náklady spojené s výskumom, analýzou, vyvíjaním učebnej pomôcky, softvéru, aplikácie, videa a pod.

ďalšie náklady priamo sa viažuce na rozvíjanie nadania žiaka alebo študenta

Náklady na úhradu internátu, ubytovania, stravy a školného počas štúdia môžu byť podporené max. do výšky 50 % žiadanej sumy.

Financie nie je možné žiadať na:

amortizáciu vozidiel

služby mobilného operátora

ďalšie výdavky, ktoré nie je možné zdokladovať riadnym účtovným dokladom

Výška finančnej podpory

Maximálna výška grantu, o ktorú môžete žiadať, je 3 000 eur, minimálna výška je 500 eur. AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis podporí žiadosti v celkovej sume 30 000 eur.

Kritériá hodnotenia

Hodnotiaca komisia bude každú žiadosť posudzovať na základe nasledovných kritérií:

Obsahom projektu sú konkrétne aktivity vedúce k rozvíjaniu žiaka alebo študenta

Žiak, resp. študent prejavuje svojimi doterajšími aktivitami a snahami osobné nasadenie a výraznú motiváciu tvrdo na sebe pracovať, zlepšovať sa a dosiahnuť výborné výsledky

Jeden podporený projekt budú schvaľovať aj zamestnanci spoločnosti Axa. Úspešný žiadateľ o grant sa zárove? zaväzuje následne predstaviť zamestnancom v dohodnutý termín svoj výskumný či vedecký projekt.

Časový harmonogram

15. 11. 2017 Otvorenie grantovej výzvy, podávanie žiadostí, priebežné konzultácie

15. 1. 2018 Uzávierka prijímania žiadostí

16. 1. 2018 – 15. 2.2018 Kontrola žiadostí, hodnotiaci proces, vyhlásenie výsledkov

Marec 2018 Slávnostné odovzdávanie grantov

1. 3. 2018 – 15. 9. 2018 Realizácia podporených projektov, čerpanie financií podľa účelu grantu

30. 9. 2018 Povinnosť podporených žiadateľov podať záverečnú správu a vyúčtovať grantViac info: http://www.nadaciapontis.sk/clanok/podporime-vedecke-a-vyskumne-projekty-studentov/2514

Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera