slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Aktuality

Späť na zoznam aktualít

08. januára 2018
Podpora mládežníckych organizácií

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky odbor mládeže vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o registráciu na roky 2018 – 2020 v rámci Programov pre mládež.

Cieľ výzvy: Prijímanie žiadostí o dotáciu zo štátneho rozpočtu od žiadateľov registrovaných v rámci výzvy PODPORA/R/2018.Účel výzvy

Výzva je zameraná na podporu mládežníckych organizácií, ktoré zabezpečujú aktivity, opatrenia a výstupy v prospech mládeže prostredníctvom systematickej práce s mládežou a pracujú na členskom princípe. Aktivity sú zamerané na neformálne vzdelávanie v práci s mládežou a na rozvoj mládežníckej politiky na Slovensku, pričom program PODPORA rozvíja v prostredí mládežníckych organizácií tieto prvky: demokracia, transparentnosť, trvalý rozvoj, rovnosť a inklúzia, systém a kvalita, synergia a vzájomné dopĺ?anie a prepájanie existujúcich nástrojov, spolupráca a partnerstvá, bezpečnosť a ochrana mládeže a zviditeľ?ovanie práce s mládežou. MŠVVaŠ SR zriaďuje Riadiaci výbor Programov pre mládež 2014-2020 na účely koordinácie Programov pre mládež so štátnou politikou vo vzťahu k mládeži a na monitorovanie priebehu implementácie aktivítŠpecifické ciele výzvy

Zabezpečiť príjem žiadostí o dotáciu od registrovaných žiadateľov v rámci programu PODPORA mládežníckych organizácií pre rok 2018.Oprávnení žiadatelia

Registrovaní žiadatelia v rámci programu PODPORA mládežníckych organizácií na roky 2018-2020, ktorí získali potvrdenie o registrácii od vyhlasovateľa tejto výzvy.Spôsob a termín doručenia žiadosti

Žiadosť sa predkladá elektronicky v elektronickom systéme do 2. februára 2018 do 14:30 h.

Písomná forma žiadosti sa doručuje najneskôr do 2. februára 2018 na adresu:

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

Karloveská 64

SK – 842 58 Bratislava 4

Žiadosť je možné doručiť osobne na vyššie uvedenú adresu, najneskôr však v de? uzávierky do 14:30 h.

Pri doručení písomnej formy žiadosti poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky.

Žiadosť musí byť odovzdaná v jednom uzavretom a nepriehľadnom obale, ktorý musí byť označený nasledovne: „NEOTV?RAŤ! Žiadosť o dotáciu PODPORA/D/2018“, názov a úplná adresa žiadateľa.Viac info:https://www.minedu.sk/data/files/7704_podpora-vyzva-dotacie-2018.pdf

Príspevok pridal: APRG