slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Aktuality

Späť na zoznam aktualít

25. januára 2018
Pomôžte svojej komunite (zamestnanecká grantová schéma 2018)

Nadácia VÚB pripravila grantový program pre zamestnancov skupiny VÚB, ktorí majú nadšenie a odhodlanie realizovať konkrétny projekt vo svojej komunite - vlastnými silami, spoločne s priateľmi či susedmi.

Hodnota komunitných projektov spočíva v motivácii ľudí spojiť sily, dať hlavy dokopy, venovať svoj čas, skúsenosti či odborné poznatky pre dobro svojej komunity a prostredia v ktorom žijú.Cieľom programu je:

budovať krajšie prostredie a zlepšovať život v ?om,

podporiť občianske iniciatívy a zapojenie ľudí,

riešiť miestne problémy,

podporiť projekty užitočné pre celú komunitu.Podporíme projekty z týchto oblastí:

Zveľadenie mestských lokalít a verejných priestranstiev - malé oddychové zóny, športoviská, podchody, parky, ihriská a miesta, kde sa stretávajú obyvatelia sídlisk,

projekty s aktívnym prístupom k životnému prostrediu podporujúce vytváranie, obnovu alebo oživenie ekologicky hodnotných lokalít,

inovatívne projekty z oblasti komunitného umenia, rozvoj komunitného života v regiónoch, budovanie dobrých susedských vzťahov.Predpokladom získania podpory je komunitný charakter projektu, tzn.:

že sa na realizácii projektu podieľajú rôzne skupiny ľudí (deti - mladí ľudia - rodičia, seniori - dobrovoľníci - samospráva, turistický klub - športový klub - miestni podnikatelia),

ľudí spája spoločný záujem, ktorý sú ochotní vlastnými silami zrealizovať,

prínos z realizácie projektu má širšia skupina ľudí, nie jednotlivec, či úzke zoskupenie. To, čo sa podarí zorganizovať alebo vytvoriť je dostupné všetkým ľuďom v komunite.Inšpiráciou vám môžu byť tieto príklady:

Vytvorenie relaxačnej zóny / ihriska v obci s exteriérovými cvičebnými prvkami pre mladých ľudí a lavičkami pre seniorov.

Činnosť komunitného centra / workshopy / amatérske divadlo / stretávanie sa.

Vyčistenie priestranstva a jeho premena na komunitnú záhradu.

Mladí ľudia zachytia fotoobjektívom portréty a životné príbehy ľudí v obci, následne zorganizujú výstavu pre verejnosť a príbehy zverejnia na pokračovanie v miestnom časopise, na web stránke školy a obce.

Športové podujatie pre rodiny s cieľom rozvíjať dobré vzťahy a podporiť zdravý životný štýl.

Deti pripravia program pre seniorov s cieľom spríjemniť im chvíle osamelosti, prečítajú im noviny / kapitolu z knihy, zahrajú im pre radosť na hudobnom nástroji.Harmonogram

15. január 2018 - vyhlásenie grantovej schémy

11. február 2018 - uzávierka odoslania žiadostí o grant

marec 2018 - vyhlásenie výsledkov, podpis grantových zmlúv a prevod finančných prostriedkov

apríl - október 2018 - realizácia projektov

30. november 2018 - odovzdanie záverečných správ, vyúčtovanie

Výška grantu a doba realizácie projektu

Nadácia VÚB podporí celkovo cca 20 projektov v celkovej sume 30 000 eur. Maximálna výška grantu je 1 500 eur. Projekty musia mať neziskový charakter. Prostriedky sú určené na priamu realizáciu a zabezpečenie projektu. Projekty je možné uskutočniť v období apríl - október 2018. Finančné prostriedky je možné čerpať od dátumu podpisu zmluvy.O finančnú podporu sa môžu uchádzať:

mimovládne neziskové organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, účelové zariadenia cirkví),

školy (materské, základné a stredné školy, samospráva),

centrá voľného času, športové kluby a iné organizácie, ktoré sa venujú rozvoju vzdelávania a voľnočasovým aktivitám detí a mladých ľudí,

samosprávy.Zdroj: https://www.nadaciavub.sk/grantove-programy/zamestnanecke-projekty/zamestnanecke-granty.html

Príspevok pridal: APRG