slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

Späť na zoznam aktuálnych výziev

07. júla 2016
Specifikácie činnosti podpory formou dotácie pre rok 2016 a 2017

Environmentálny fond zverejnuje:

- specifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2017

- specifikáciu činností podpory formou úveru pre rok 2017

Podpora formou dotácie

Termín na doručenie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie pre rok 2016 je 01.08.2016 (vrátane)

Termín na doručenie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie rok 2017je do 31.10.2016 (vrátane)

Rozhodujúci je dátum fyzického doručenia do podateľne Environmentálneho fondu, nie dátum odoslania žiadostí na poštovú prepravu.Podpora formou úveru

Žiadosti o poskytnutie podpory formou úveru na rok 2016 je možné predkladať počas celého roka 2016.

Environmentálny fond poskytuje podporu formou úveru za nasledovných podmienok:

• úroková sadzba z úveru je vo výške 1,00 % p.a.

• splatnosť úveru je od 5 do 15 rokov

• ručenie za úver sa vyžaduje vo výške 130 % z hodnoty žiadaného úveru (formy zábezpeky sú konkretizované v prílohe k žiadosti o poskytnutie podpory formou úveru)

Pred schválením úveru posudzuje bonitu žiadateľa, bonitu zabezpečenia úveru a bonitu projektu banka, ktorá za poskytnutú službu účtuje Environmentálnemu fondu poplatok dohodnutý v zmluvných podmienkach.Viac info:

http://www.envirofond.sk/sk/aktuality/detail-novinky/_vazeni-ziadatelia-296

alebo

v kancelárií Agentúry pre rozvoj Gemera

0948 001 079

Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera