slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

Späť na zoznam aktuálnych výziev

07. marca 2017
VYZVA PRE OBCE: Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Ministerstvo vnútra SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na

- Vybudovanie, resp. dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu

- Realizácia sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky

Prioritná os: Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Investičná priorita: Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach

Specifický cieľ: Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

Oprávnení žiadateľ: obec – osobitná príloha výzvy

Indikatívna výška: 8 160 295 €

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 28.03.2017

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola: 15.06.2017

Viac info: http://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok&sprava=vyzva-zamerana-na-nakladanie-s-komunalnym-odpadom-a-nelegalne-skladky-oplz-po6-sc611-2017-1 alebo v kancelárií Agentúry pre rozvoj Gemera - 0948 001 086Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera