slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

Späť na zoznam aktuálnych výziev

06. marca 2017
Výzva na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

Oprávnení žiadatelia:

- subjekty ústrednej správy: (štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie, štátne účelové fondy, Slovenský pozemkový fond a verejnoprávne ustanovizne)

- subjekty územnej samosprávy (obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie)

Podpora je zameraná na zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov realizáciou optimálnej kombinácie nasledovných opatrení vyplývajúcich z energetického auditu:

- zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií

- modernizácia vykurovacích / klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, výťahov za účelom zníženia spotreby energie

- inštalácia systémov merania a riadenia

- zmena spôsobu zásobovania teplom smerom k využívaniu účinných systémov centrálneho zásobovania teplom

- inštalácia zariadení na využívanie OZE pre spotrebu energie v budove

Dátum uzavretia 1 hodnotiaceho kola: 31.3.2017

Dátum uzavretia 2 hodnotiaceho kola: 31.5.2017

Dátum uzavretia n hodnotiaceho kola: v intervale 2 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola

Minimálna výška príspevku na projekt: 70 000 €

Maximálna výška príspevku na projekt 2 000 000 €

Výška spolufinancovania: 0-5%

Viac info: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/19-vyzva-zamerana-na-znizenie-energetickej-narocnosti-verejnych-budov-opkzp-po4-sc431-2017-19/

Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera