slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

Späť na zoznam aktuálnych výziev

13. marca 2017
Výzva pre FO a PO: Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla

Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlásila 20. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla.

Prioritná os:

Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Specifický cieľ:

Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple

Oprávnení žiadatelia:

- fyzické osoby, ktoré podnikajú v tepelnej energetike

- právnické osoby ktoré podnikajú v tepelnej energetike

Dátum uzavretia 1 hodnotiaceho kola: 31.3.2017

Dátum uzavretia 2 hodnotiaceho kola: 30.4.2017

Dátum uzavretia n hodnotiaceho kola: v intervale 2 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola

Indikatívna výška finančných prostriedkov je 130 000 000 €

Výška spolufinancovania: 15%

Minimálna výška príspevku na projekt sa nestanovuje. Maximálna výška príspevku na podnik a projekt nesmie presiahnuť 6 mil. €.

Vyššie uvedený limit pre maximálnu výšku príspevku na projekt sa nesmie obchádzať umelým rozdeľovaním projektov do niekoľkých projektov s podobnými črtami, cieľmi alebo prijímateľmi.

Viac info: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/20-vyzva-zamerana-na-vystavbu-rekonstrukciu-a-modernizaciu-rozvodov-tepla-opkzp-po4-sc451-2017-20/ alebo v kancelárií Agentúry pre rozvoj Gemera - 0948 001 086

Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera