slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

Späť na zoznam aktuálnych výziev

20. marca 2017
Výzva na preventívne opatrenia na ochranu pred povodnami viazané na vodný tok

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlasuje 21. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na Preventívne opatrenia na ochranu pred povodnami viazané na vodný tokOprávnení žiadatelia:

- štátne organizácie vykonávajúce správu vodného toku a správu vodných stavieb

- nájomcovia/vypožičiavatelia drobných vodných tokov alebo ich úsekov podľa vodného zákona

Všetky subjekty, a to nezávisle od ich právnej formy, ktoré spadajú pod vyššie uvedené vymedzenie, sú oprávnenými žiadateľmi/prijímateľmi.

Zároven osoba konajúca v mene oprávneného žiadateľa, ak je odlišná od štatutárneho orgánu žiadateľa, musí byť riadne splnomocnená na výkon predmetných úkonov.

Prioritná os: Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodnami

Specifický cieľ: Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Minimálna výška príspevku na projekt sa nestanovuje. Maximálna výška na projekt nesmie prekročiť sumu: 50 mil. €

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EU vyčlenených na výzvu je 290 000 000 €

Dátum uzavretia 1 hodnotiaceho kola: 31.5.2017

Dátum uzavretia 2 hodnotiaceho kola: 30.8.2017

Dátum uzavretia n hodnotiaceho kola: v intervale 3 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola

Viac info: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/21-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-preventivne-opatrenia-na-ochranu-pred-povodnami-viazane-na-vodny-tok-s-kodom-opkzp-po2-sc211-2017-21/ alebo v kancelárií Agentúry pre rozvoj Gemera - 0948 001 086

Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera