slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

Späť na zoznam aktuálnych výziev

07. júla 2017
VYZVA NA PREDKLADANIE ZIADOSTI NA PODPORU SOCIALNYCH A KULTURNYCH POTRIEB A RIESENIA MIMORIADNE NEPRIAZNIVYCH SITUACII ROMSKEJ KOMUNITY

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v zmysle zákona č. 562/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR d?a 30. júna 2017 vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity.

Podporené budú aktivity vychádzajúce z prioritných politík a cieľov Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020, zabezpečenie technickej vybavenosti a rekonštrukcie bývania Rómov, rovnako projekty pre dobudovanie miestnych komunikácií v rómskych komunitách, pre podporu vzdelávania a výchovy, zamestnanosti a zamestnateľnosti a podobne.

Na projekty je k dispozícii 615 000 €, termín uzávierky je 14. august 2017. Minimálna výška dotácie je 1000 €. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok, oprávnení žiadatelia môžu predložiť len jednu žiadosť o poskytnutie dotácie, v opačnom prípade budú vylúčené všetky ich žiadosti. Detaily nájdu záujemcovia vo zverejnenej výzve.

Oprávnený žiadateľ dotácie:

občianske združene,

nadácia,

nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,

obec,

VÚC,

rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je obec alebo vyšší územný celok,

právnická osoba zriadená podľa osobitného predpisu a plniacej úlohy v rámci integrovaného záchranného systému,

Slovenský Červený kríž,

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM),

registrovaná cirkev, účelové zariadenie cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,

záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou osobou,

neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky.

Minimálna výška dotácie: 1 000 €.

Maximálna výška dotácie: uvedená pri jednotlivých dotačných tituloch - aktivitách.

Viac informácií nájdete tu http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=urad-splnomocnenca-vyhlasil-vyzvu-na-predkladanie-projektov-k-dotacnej-scheme

Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera