slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Aktuality

Späť na zoznam aktualít

01. decembra 2017
Výzva zameraná na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 32. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch.

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-32

Dátum vyhlásenia: 29.11.2017

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Špecifický cieľ:

1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Harmonogram hodnotiacich kôl:

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1: 13. apríl 2018

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2: 15. august 2018

Termín uzavretia kola n: v intervale 4 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi subjekty zabezpečujúce výkon

verejnoprospešných úloh v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom.

A. obec alebo združenie obcí

B. príspevková alebo rozpočtová organizácia obce,

C. právnická osoba oprávnená na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného

zákonníka, ktorá je v 100 % vlastníctve obce/obcí, ktorá je oprávnená na

nakladanie s odpadom,

D. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti

tvorby a ochrany životného prostredia, ktorá je v 100% vlastníctve obce/obcí;

E. združenie právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne obce, resp.

subjekty v 100% vlastníctve obce/obcí.

Minimálna výška príspevku na projekt sa nestanovuje.

Maximálna výška príspevku na projekt nesmie presiahnuť 6 mil. EUR

Viac info: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/32-vyzva-zamerana-na-triedeny-zber-komunalnych-odpadov-mechanicko-biologicka-uprava-zmesoveho-komunalneho-odpadu-a-zhodnocovanie-biologicky-rozlozitelnych-komunalnych-odpadov-v-najmenej-rozvinutych/

Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera