slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
O nás

SÚČASNÁ ČINNOSŤ

 • zameriavanie sa na možnosti využívania a čerpania nenávratných finančných prostriedkov poskytovaných EÚ
 • príprava a implementácia krátkodobých, strednodobých a dlhodobých strategických dokumentov ( PHSR, stratégiíí VSP, Akčné plány, atď...)
 • pomoc pri vypracovávaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ pre podnikateľov, základné školy, stredné školy, obce, mestá a mimovládne organizácie
 • poradenstvo pre samosprávu, jej rozpočtové a príspevkové organizácie
 • príprava projektov zameraných na rozvoj regiónu a spoluprácu verejnej správy, samosprávy, podnikateľov a mimovládnych neziskových organizácií
 • vykonávanie úloh a činností pre Vyšší územný celok Banskobystrického samosprávneho kraja
 • zameriavanie sa na rozvíjanie spolupráce a súčinnosti s občianskym združením Miestna akčná skupina Malohont a VSP Stredný Gemer
 • rozvoj medzinárodnej spolupráce a organizáciami zastúpenými v EÚ, Ázii, Severnej aj Južnej Amerike za účelom rozšírenia poradenstva, rozvoja spolupráce v oblasti kultúrnej, podikateľskej, športovej a vzdelávacej
 • implementácia, monitoring a realizácia schválených projektov
 • príprava dokumentov vhodných na reprezentáciu a propagáciu regiónu
 • práca s mládežou v rámci projektu PlaNET SOEN - ENTERprise your region
 • realizácia vlastných inovatývnych projektov - spoločenskej hry GemerNation (R) a prevádzka Múzea socialistických kuriozít

INFORMAČNÉ SLUŽBY


Ponúkame služby regionálnej rozvojovej agentúry pre programové obdobie 2014 – 2020 v súlade s Partnerskou dohodou SR na roky 2014 – 2020 v oblastiach:
 • program hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre samosprávy
 • komunitné plány pre samosprávy a organizácie
 • dostupné grantové ponuky
 • rozvoj regiónov
 • rozvoj vidieka
 • európske fondy
 • sociálna inklúzia
 • workshopy, semináre, školenia, konferencie
 • aktivity podporujúce rozvoj regiónu

INFORMAČNÉ CENTRUM
APRG, Ul. Rumunskej armády 195 - budova MsKS, 98101 Hnúšťa

Konzultačné hodiny Konzultačné hodiny
Pondelok 7.30 - 12.00 12.30 - 16.00
Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 16.00
Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 16.00
Štvrtok 7.30 - 12.00 12.30 - 16.00
Piatok 7.30 - 12.00 12.30 - 16.00


KDE NÁS NÁJDETE

UL. Rumunskej armády , Mestské kulturne stredisko 195, 981 01 Hnúšťa

Poskytujeme poradenské a konzultačné služby:

Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020

Operačné programy
 • OP Výskum a inovácie
 • OP Integrovaná infraštruktúra
 • OP Ľudské zdroje
 • OP Kvalita životného prostredia
 • Integrovaný regionálny operačný program
 • OP Efektívna verejná správa
 • OP Technická pomoc
 • Spracovanie a realizácia projektov
 • Regionálny rozvoj
Realizujeme:
 • Spracovanie projektov
 • Spracovanie PHSR
 • Spracovanie projektovej dokumentácie
 • Spracovanie rozpočtov projektov
 • Manažment projektov
 • Školenia a workshopy