slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Naše projekty

GemerNation

Hra Gemernation je patentovaná didaktická pomôcka neformálneho vzdelávania určená pre žiakov základných a stredných škôl. Je však určená aj pre centrá voľného času a širokú verejnosť. Zábavným spôsobom Vás prevedie regiónom Gemer – Malohont a priblíži Vám jeho bohatú históriu, kultúrne a prírodné dedičstvo.

Hra je vytvorená na princípe populárnej hry Monopoly, kde hráči "skupujú" a objavujú jednotlivé historické/ kultúrne pamiatky, významné hrady v regióne, kostoly, bašty, prírodné úkazy / endemity na území Gemer - Malohontu, národné parky, jaskyne ako aj strategické priemyselné zóny. Zároveň sa prostredníctvom rôznych vedomostných otázok, ktoré sú tiež súčasťou hry, dozvedia viac o národnostiach, zvykoch a pamätihodnostiach na svojom území.

Takto hráči hry zábavnou a hravou formou spoznávajú bližšie región Gemer Malohont.

Hra je od roku 2015 držiteľom značky „ Regionálny produkt Gemer – Malohont“.

Web stránka projektu: www.gemernation.sk


Múzeum socialistických kuriozít

Múzeum socialistických kuriozít v Hnúšti je jedným z pilotných projektov, ktorý vznikol v rámci medzinárodného projektu RenewTown s cieľom zušľachtiť, zatraktívniť a hlavne sfunkčniť budovy a verejné priestory postavené v období socializmu.

Cieľom projektu je objektívne zachytiť dobu nedávnu minulú, ktorá je stále čerstvá v spomienkach staršej generácie, ale mladšia generácia vie o tejto dobe veľmi málo a preto veľa príbehov považuje za „kuriozity“. Cieľovou skupinou je práve mladá generácia, ktorá by prostredníctvom jednotlivých fáz projektu mala z rozprávania spoznať život bežného občana počas socializmu a po zriadení expozičnej miestnosti by mala možnosť spoznať a vidieť jednotlivé exponáty na vlastné oči. Ďalšou cieľovou skupinou je staršia generácia, ktorá túto dobu prežila a formou workshopov a návštev v múzeu si zaspomínať na túto dobu.

Múzeum sa nachádza v priestoroch Amfiteátra v Hnúšti a je otvorené po predchádzajúcej dohode v období od apríla do októbra.

Web stránka projektu: musoku.sk


PlaNET SOEN – ENTERprise your region

Projekt je zameraný na neformálne vzdelávanie mládeže do 30 rokov z okresu Revúca a Rimavská Sobota v oblasti podnikania a sociálneho podnikania, doplnené o jedinečný program regionálneho mentoringu a stáží v lokálnych i zahraničných podnikoch. Mladí ľudia z okresu Revúca a Rimavská Sobota sa tak v rámci expertných tréningov vedených neformálnou a zážitkovou formou naučia čo podnikanie obnáša a ako vhodne sformulovať podnikateľský nápad v súlade s potrebami lokálneho trhu. Následne svoje podnikateľské nápady zdokonalia vďaka osobnej podpore v rámci originálneho regionálneho mentoringu a pretavia ich do ucelených podnikateľských plánov. Tí najšikovnejší dostanú možnosť absolvovať i profesionálnu stáž doma alebo v zahraničí, počas ktorej sa naučia získané vedomosti pretransformovať do praxe a prácou v reálnom podniku nadobudnú nenahraditeľné praktické zručnosti a skúsenosti. Najlepšie podnikateľské plány budú podporené malými finančnými grantmi.

Web stránka projektu: www.soen.sk


Medzinárodné projekty

V rámci cezhraničnej spolupráce a prezentácie regiónu mimo hraníc Slovenska realizuje Agentúra vzdelávacie projekty, medzinárodné mládežnícke výmeny, študijné návštevy a tábory, tréningy pre mládež a pracovníkov s mládežou, je vysielajúcou i hosťujúcou organizáciou Európskej dobrovoľníckej služby a partnerom v strategickom partnerstve spájajúcom mládež nášho regiónu s mladými ľuďmi a organizáciami Afriky, Latinskej Ameriky a Európy. Ľudia z regiónu Gemer majú tak šancu prezentovať svoj región v zahraničí, rozšíriť svoje obzory, poznať odlišné kultúry, nadobudnúť cenné skúsenosti a vedomosti, vytvoriť užitočné partnerstvá a rozšíriť tak svoje kapacity, ktoré často vhodne využívajú pre ďalší rozvoj svojho regiónu.

Next Door - Cieľom tohto nášho projektu bolo posilnenie občianskej spoločnosti a občianskych organizácií z krajín východnej a strednej Európy a Juhokaukazského regiónu za účelom posilnenia mládeže a podnietenia vytvárania  medziregionálnych mládežníckych iniciatív. Projekt sa konal v Gruzínsku a zúčastnili sa ho mladí ľudia  a pracovníci s mládežou z Arménska, Gruzínska, Azerbajdžanu, Maďarska, Rumunska a Slovenska.

SigNature – „Nature as a non-formal learning environment“ („Príroda ako priestor pre neformálne vzdelávanie“) - Je medzinárodný tréning pre pracovníkov s mládežou organizovaný v Národnom parku Muránska Planina, ktorého hlavným výstupom bola metodická príručka pre vidiecke školy a komunitné centrá obsahujúca neformálne vzdelávacie aktivity v prírode s dôrazom aj na liečivé byliny regiónu a ich využitie. Zúčastnilo sa ho spolu 25 účastníkov zo 6 krajín (Portugalsko, Taliansko, Fínsko, Rumunsko, Uruguaj a Slovensko) pracujúcich s mládežou na profesionálnej alebo dobrovoľníckej báze.

RED2.0 - Za účelom rozvoja medzinárodnej spolupráce regiónu Gemer sa v roku 2014 APRG stala členom strategického partnerstva „RED 2.0 – Recognition, Empowerment & Development“ (Poznanie, Posilnenie a Rozvoj). Podstatou RED 2.0. je podpora neformálneho vzdelávania mládeže, rozvoj dobrovoľníctva a práce s mládežou a medzinárodná výmena skúseností a zručností v oblasti neformálneho vzdelávania a práce s mládežou. V rámci tohto strategického partnerstva sa už uskutočnila medzinárodná výmena pracovníkov s mládežou, vďaka ktorej mala JUDr Monika Vaškovičová možnosť pracovať pre rozvojovú organizáciu v Cape Verde a tak rozšíriť svoje vedomosti o regionálnom rozvoji v rozvojových krajinách. V rámci tejto výmeny pre APRG krátkodobo pracovala Clara Burjel z Uruguaja.

EDS (Európska dobrovoľnícka služba) – V roku 2015 získala agentúra akreditáciu Európskej dobrovoľníckej služby, vďaka ktorej môže vysielať, prijímať a koordinovať dobrovoľníkov v rámci ich dobrovoľníckych pobytov v EU a mimo EU. V rámci EDS vyslala Agentúra mladého človeka z nášho regiónu, Alenu Kurajdovú, na EDS do Uruguaja. Alenka tak dostala možnosť pracovať v regionálnej rozvojovej organizácii v Uruguaji a získať tak životnú skúsenosť, ktorá jej pomohla v osobnom i profesionálnom raste a poskytla podmienky na získanie vedomostí a zručností, ktoré  môže vhodne aplikovať v domácom regióne. Keďže Agentúra nie len vysiela ale i prijíma dobrovoľníkov z iných krajín, náš región sa stal na 6 mesiacov domovom pre Amparo Olivares Ramirez z Čile. Svojim entuziazmom a temperamentom obohatila náš región, priniesla nové náhľady na svet a exotickú kultúru a pomohla v komunitnom rozvoji nášho regiónu. Okrem kreatívneho marketingu pre naše múzeum organizovala zaujímavé aktivity v komunitných centrách v Banskej Bystrici a Hnúšti a viedla kurz španielskeho jazyka a workshop Latinsko Amerických tancov.

Restaura - Je to medzinárodný trojročný projekt, ktorý bude APRG realizovať od roku 2016 do roku 2019. Projekt je zameraný na analýzu PPP vo vybraných krajinách strednej Európy (Chorvátsko, Poľsko, Slovinsko a Slovensko) a osvetu v oblasti PPP (public-private partnership = verejno-súkromné partnerstvo) v revitalizačných projektoch. Okrem toho tento projekt otvára pre mestá partnerských krajín strednej Európy možnosti revitalizácie ich vybraného kultúrneho či historického dedičstva formou schémy verejno-súkromného partnerstva. APRG v spolupráci s mestom Hnúšťa sa ako dvaja projektoví partneri projektu RESTAURA rozhodli zamerať na revitalizáciu Petrivaldského vily v Hnúšti, ktorá bude pilotným projektom pre Slovensko v rámci projektu Restaura.

School of active citizens („Škola aktívnych občanov“) - Je to trojročné medzinárodné strategické partnerstvo, ktoré spája neziskové organizácie so školami v 4 Európskych krajinách (Poľsku, Slovensku, Portugalsku a Rumunsku). Cieľom tohto projektu je dosiahnuť efektívne vzdelávane mladých ľudí prepojením neformálneho vzdelávania s formálnym vzdelávacím systémom našich škôl. Okrem organizovania neformálnych aktivít pre študentov budú súčasťou projektu i odborné tréningy pre pedagógov a pracovníkov s mládežou v zahraničí, zahraničné výmeny pre študentov a tvorba metodológií neformálneho vzdelávania. Slovenskou školou zapojenou v tomto projekte je Evanjelické gymnázium v Banskej Bystrici. Hlavnými témami projektu sú vzdelávanie k demokracii, podnikavosť a iniciatívy mladých ľudí a ľudské práva. Projekt dáva možnosť vzdelať v týchto témach nie len študentov ale i pedagógov škôl, oboznámiť ich s metódami neformálneho vzdelávania a v rámci zahraničných mobilít podporiť i výmenu užitočných skúseností so školami a organizáciami v zahraničí.


Práca s mládežou

Agentúra sa venuje i práci s mládežou v rámci komunitného organizovania mládeže (projekt „Moje mesto“), pomáha pri formovaní mládežníckych skupín v regióne (formovanie Mládežníckeho parlamentu Hnúšťa), organizuje kreatívne workshopy s inkluzívnym a vzdelávacím aspektom (Letná roleta I. a II.) a rôzne prednášky a tréningy s neformálnym charakterom (napr. tréning komunitného organizovania). Priestory Múzea socialistických kuriozít využíva na komunitné vzdelávanie formou kreatívnych aktivít a workshopov, vďaka ktorým si staršia generácia zaspomína na túto dobu a mladšia generácia sa bližšie oboznámi so životom svojich rodičov a starých rodičov počas socializmu (Stopy). Od roku 2010 je agentúra regionálnou pobočkou EURODESK - európskej informačnú siete, ktorej úlohou je poskytovať informácie a rady pre mladých ľudí a všetkých tých, ktorí sa mládeži venujú profesionálne a od roku 2015 je členom Rady mládeže BBSK.