slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera


O nás

PROFIL


AGENTÚRA PRE ROZVOJ GEMERA

Poskytuje služby v zmysle ustanovaní §14 a nasl. zákona č.539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja (www.build.gov.sk) a svoje činnosti realizuje s podporou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.V roku 2015 je členom Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr IS RRA (www.isrra.sk).Štatutárka APRG - JUDr. Monika Štesková – certifikovanáAGENTÚRA PRE ROZVOJ GEMERA

Regionálna pobočka EURODESK od roku 2010

Rok založenia: 2008
Právna forma: združenie právnických osôb
dobrovoľné, výberové združenie záujemcov o rozvoj regiónu Gemer
Územie pôsobnosti:         okres Brezno, okres Revúca, územie SR


Certifikovaná organizácia v rámci Európskej dobrovoľníckej služby

ZAMERANIE


Regionálna rozvojová agentúra APRG, bola založená s cieľom iniciovať, realizovať a koordinovať strategické aktivity pre všestranný a dynamický rozvoj regiónu Gemer v nasledovných oblastiach:
 • orientovať rozvoj regiónu v súlade s operačnými programami Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky a Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020 v rámci Cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti a v rámci Cieľa Európska územná spolupráca
 • podporovať aktivity v oblasti získavania domácich a zahraničných grantov pre projekty na rozvoj jednotlivých oblastí regiónu (rozvoj ľudských zdrojov, podnikanie, investície, vzdelávanie, budovanie infraštruktúry, životné prostredie, cestovný ruch...)
 • vytvárať partnerstvá a rozvíjať spoluprácu a partnerstvá so subjektmi pre regionálny rozvoj v rámci lokálnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej spolupráce
 • poskytovať a šíriť informácie v súlade s cieľmi združenia
 • zvyšovať informovanosť verejnosti organizovaním školení, seminárov, workshopov, konferencií, kurzov, výstav a prezentácií regionálnych národných a medzinárodných projektov
 • poskytovať informácie, poradenstvo a konzultácie v oblasti čerpania Európskych štrukturálnych a investičných fondov ako aj iných finančných zdrojov
 • implementovať, monitorovať, manažovať a finančne vyhodnocovať projekty, alebo pomáhať iný subjektom s týmito aktivitami
 • poskytovať asistenciu a projektový manažment pre verejný, súkromný a tretí sektor
 • organizovať a zabezpečovať študijné návštevy, stáže, výmenné pobyty, dobrovoľnícke služby a tábory
 • príprava , tlač a distribúcia propagačných materiálov v rámci regionálneho rozvoja
 • reklamná, propagačná, prekladateľská, tlmočnícka a výstavnícka činnosť
 • vytvárať a aktualizovať regionálne informačné systémy a databázy
 • propagovať činnosť pre rozvoj regiónu na Slovensku i v zahraničí
 • podporovať vstup zahraničných investícií do regiónu a zriaďovanie podnikateľských inkubátorov a priemyselných parkov
 • organizovať kultúrne, spoločenské, športové a iné podujatia súťaží, seminárov, workshopov, konferencií, festivalov a táborov pre širokú verejnosť, deti a mládež