slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

21. marca 2017
GRANTOVÝ PROGRAM: OPORA 2017

Nadácia SPP vyhlasuje grantový program OPORA 2017 na podporu znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Pod znevýhodnené skupiny obyvateľstva rozumieme: telesne, mentálne alebo zmyslovo znevýhodnených ľudí, opustené alebo inak ohrozené deti a mládež, týrané ženy, opustených starších ľudí, ľudí bez domova ...20. marca 2017
Výzva na preventívne opatrenia na ochranu pred povodnami viazané na vodný tok

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlasuje 21. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na Preventívne opatrenia na ochranu pred povodnami viazané na vodný tokOprávnení žiadatelia:

- štátne organizácie vykonávajúce správu vodného toku a ...14. marca 2017
Výzva pre študentov vysokých škôl a univerzít: Business idea

Nadácia Tatra banky vyhlásila Grantový program Business Idea.

Predkladatelia projektov:

- študenti druhého a tretieho stupna (magister, doktorand) denného štúdia na slovenských vysokých školách - bez ohľadu na ich zameranie

- predkladateľom projektov, ktorí ...13. marca 2017
Výzva pre FO a PO: Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla

Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlásila 20. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla.

Prioritná os:

Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Specifický cieľ:06. marca 2017
Výzva na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

Oprávnení žiadatelia:

- subjekty ústrednej správy: (štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie, štátne účelové fondy, Slovenský ...| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | Ďalšia