slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Aktuality

Späť na zoznam aktualít

19. decembra 2019
Rok 2019 v Centre podpory regionálneho rozvoja n.o.

V roku 2019 uplynul už štvrtý rok Akčného plánu pre najmenej rozvinuté okresy na

Slovensku. Žiaľ medzi tie okresy patríme aj my. Za uplynulé obdobie sa dosiahli

pozoruhodné výsledky, pomohli sme rôznym subjektom a prostredníctvom regionálneho

príspevku bolo vytvorených 59 pracovných miest. Zameriame sa však na rok 2019, v ktorom sa podarilo uzavrieť zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku v celkovom počte 9 čo je oproti minulým rokom veľký úspech. Schválených žiadostí bolo 11 ale dvaja žiadatelia sa rozhodli odstúpiť od zmluvy. K dnešnému d?u máme z celkového rozpočtu vyčerpaných 64%.

V roku 2019 odbor regionálneho rozvoja prešiel pod Úrad podpredsedu vlády SR pre

investície a informatizáciu, čo bol veľký krok vpred či už z pohľadu spolupráce ako aj

pružnosti schvaľovania žiadostí o regionálny príspevok. Naďalej úzko spolupracujeme

s prednostom Okresného úradu Ing. Petrom Baloghom a s vedením miest a obcí okresu

Revúca.

Tento rok boli podporené projekty prostredníctvom ktorých bude vytvorených 25 pracovných miest. V meste Revúca bol regionálny príspevok použitý na rekonštrukciu malého letného bazéna. V budove bývalého Prvého slovenského literárneho gymnázia v Revúcej vznikne tzv. „Dom knihy“. V obci Držkovce bol podporený nákup technického vybavenia do kancelárie

a práčovne. Stredná odborná škola v Tornali si vďaka regionálnemu príspevku materiálne

vybavila stolársku diel?u a diel?u, ktorá slúži odboru pod názvom „Praktická žena“ a zárove? si nakúpili modernejšie vybavenie zborovne pre majstrov týchto odborov. V obci Murá? bude vybudovaná vyhliadková veža. Taktiež bol podporený projekt našej Oblastnej organizácie cestovného ruchu Gemer, kde bude regionálny príspevok použitý na propagáciu nášho krásneho regiónu. Regionálny príspevok dostali aj podnikatelia ako napr. regionálny príspevok pomôže k modernizácii vozového parku, resp. nákupu pracovných strojov. Vďaka regionálnemu príspevku vznikne tzv. Tréningové centrum v obci Magnezitovce, kde vznikne regionálne vzdelávacie centrum, ktoré bude spolupracovať s relevantnými subjektmi v oblasti vzdelávania,  zamestnania a ÚPSVaR SR. Cieľovú skupinu budú tvoriť uchádzači o zamestnanie s nedokončeným stredným vzdelaním a osoby, ktoré majú záujem si doplniť, rozšíriť kvalifikáciu, prax a iné zručnosti potrebné pre trh práce. Vzdelávanie bude prebiehať v spolupráci s relevantnými subjektmi a odborná príprava bude vo vytvorených sociálnych prevádzkach v subjekte sociálnej ekonomiky. Dôraz sa bude klásť na získanie praktických zručností potrené pre aktuálne potreby trhu práce a uplatnenie sa na trhu práce.

Príspevok pridal: APRG