slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

21. decembra 2011
Finančná podpora z rezervy predsedníčky vlády SR " Náš vidiek "

Bližšie informácie tu: http://www.vlada.gov.sk/nas-vidiek/25. októbra 2011
Aktuálny prehľad grantových výzievAktuálny prehľad grantových výziev

Poznámka: Tieto prehľady sú zamerané na grantové zdroje, ktoré sú podporujú rozvoj vidieka a pokrývajú celé územie SR okrem Bratislavského kraja

Štrukturálne fondy EÚ

4 výzva Programu HU - SK23. decembra 2009
Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Výskum a vývoj vyhlasuje VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENAVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

kód výzvy: OPVaV-2009/2.2/05-SORO

PODPORA VÝSKUMNO-VÝVOJOVÝCH CENTIER

pre operačný ...21. decembra 2009
Obnova a rozvoj obcí

Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Miestnou akčnou skupinou MALOHONT v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP (projekt)“) z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 v rámci implementácie ...21. decembra 2009
Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo

Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Miestnou akčnou skupinou MALOHONT v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP (projekt)“) z Programu

rozvoja vidieka SR 2007-2013 v rámci ...Predchádzajúca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | Ďalšia