slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

02. novembra 2009
Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia všeobecných nemocníc

Ministerstvo zdravotníctva SR vyhlasuje VÝZVU na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok „Zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry všeobecných nemocníc s prednostným zameraním na liečbu ochorení skupiny 5“

OPERAČNÝ PROGRAM ZDRAVOTNÍCTVO

Prioritná os 1 Modernizácia ...02. novembra 2009
Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NEN?VRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

Kód výzvy KaHR – 21SP - 0901

Prioritná os 2 - Energetika

Opatrenie 2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj

spotreby ...02. novembra 2009
Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlasuje V Ý Z V U na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok Operačný program Životné prostredie Prioritná os 3 OCHRANA OVZDUŠIA a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

Operačný cieľ: 3.1 OCHRANA OVZDUŠIA

Kód ...21. októbra 2009
Predaj z dvora

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“), vyhlasuje výberové kolo predkladania Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (ďalej len „ŽoNFP”)pre opatrenie 1.1 Modernizácia fariem – priamy predaj21. októbra 2009
Podpora sociálnej inklúzie, rodovej rovnosti a zosúladenie pracovného a rodinného života v BSK

Fond sociálneho rozvoja ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia vyhlásil d?a 20. októbra 2009 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

...Predchádzajúca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | Ďalšia