slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

20. októbra 2009
Tvorba a zvyšovanie efektívnosti školských vzdelávacích programov stredných odborných škôl

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlasuje

VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NEN?VRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

kód výzvy: OPV-2009/1.1/05-SORO

TVORBA A ZVYŠOVANIE EFEKTÍVNOSTI ŠKOLSKÝCH VZDEL?VACÍCH

PROGRAMOV STREDNÝCH ODBORNÝCH ŠKÔL pre

Operačný program ...15. októbra 2009
UZATV?RANIE A REKULTIV?CIA SKL?DOK ODPADOV

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie vyhlasuje V Ý Z V U na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok Operačný program Životné prostredie

Prioritná os 4 ODPADOVÉ HOSPOD?RSTVO

Operačný cieľ: 4.5 ...27. augusta 2009
Výzva: Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov a Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie vyhlásilo d?a 21.08.2009 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Prioritnej osi 1 Integrovaná ochrana a radionálne využívanie vôd.

Operačný cieľ 1.1 ...19. augusta 2009
Nové výzvy programu ESPON 2013 podporia výskum územného rozvoja

Európska sieť na pozorovanie územného rozvoja a súdržnosti (ESPON) 16. septembra vyhlási päť nových výziev. Záujemcovia z 31 európskych krajín sa budú môcť do 11. novembra 2009 uchádzať o takmer 15 miliónov eur v oblasti aplikovaného výskumu.

13. augusta 2009
Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

vyhlasuje d?a 3. augusta 2009 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPOD?RSKY RASTPrioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnostiPredchádzajúca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | Ďalšia