slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

13. augusta 2009
Modernizácia fariemPôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“), rozpočtová organizácia zabezpečujúca administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a národných podpôr, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, vyhlasuje na základe rozhodnutia generálneho riaditeľa PPA č. 118/2009 ...13. augusta 2009
Dotácia na včelstvá

Pôdohospodárska platobná agentúra v súlade s nariadením vlády SR č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve (ďalej len „nariadenie vlády“) a na základe aktualizovanej schémy minimálnej pomoci č. DM-3/2007 v y z ý v a ...13. augusta 2009
Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky, zastúpené na základe Dohody o plnomocenstve č. 606/2008-910 Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (ďalej len „PPA“), vyhlasuje výberové kolo predkladania Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (ďalej len „ŽoNFP”)13. augusta 2009
Leonardo da Vinci - Mobilitné projekty celoživotného vzdelávania

Vyhlásenie 2. kola Výzvy na podanie Mobilitných projektov v rámci podprogramu Leonardo da Vinci v roku 2009

Dovoľujeme si Vás informovať, že SAAIC – Národná agentúra Programu

celoživotného vzdelávania v Slovenskej republike vyhlasuje druhé kolo

Výzvy na ...12. augusta 2009
Nová výzva ROP - – Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb

Regionálny OP - Prioritná os 4 - Regenerácia sídiel - Opatrenie 4.2 - Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb

Popis podpory:

Podpora rekonštrukcie, opravy a rozširovania zariadení nekomerčných záchranných služieb vrátane obstarania vybavenia, čím sa zvýši ich kvalita a ...Predchádzajúca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | Ďalšia