slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

Späť na zoznam aktuálnych výziev

18. septembra 2014
VÝZVA PRE FYZICKÉ a PRAVNICKÉ OSOBY. Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre:

• fyzické a právnické osoby

• mikropodniky

• malé a stredné podniky

• živnostníci

Cieľom poskytnutia pomoci je vytváranie podmienok pre rast konkurencieschopnosti cestovného ruchu prostredníctvom zvýšenia kvality a komplexnosti poskytovaných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím, a v rámci toho obnova a rozvoj kultúrneho, historického a prírodného dedičstva súvisiaceho s aktivitami cestovného ruchu. Osobitný dôraz je kladený na:

- vytváranie komplexných turistických produktov s celoročným pôsobením

- tvorbu pracovných miest pre mladých nezamestnaných ľudí do 29 rokov

NFP sa poskytuje systémom refundácie na základe predložených uhradených účtovných dokladov preukazujúcich skutočnú výšku oprávnených výdavkov

Minimálna výška pomoci: 20 000€

Maximálna výška pomoci: kladný rozdiel medzi

maximálnou výškou pomoci podľa nariadenia de minimis, t.j. 200 000 EUR, a výškou už poskytnutej (kumulovanej) pomoci de minimis žiadateľovi v priebehu troch fiškálnych rokov

Indikatívna výška finančných prostriedkov: 8 000 000 €

Dátum uzavretia výzvy: 11.12. 2014

Viac info: http://www.mhsr.sk/kod-vyzvy-kahr-31dm1401/143734s alebo v kancelárii Agentúry pre rozvoj Gemera v Hnúšti tč : 0948 001 079

Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera