slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

Späť na zoznam aktuálnych výziev

20. októbra 2009
PODPORA BUDOVANIA HNEDÝCH A ZELENÝCH PRIEMYSELNÝCH PARKOV

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje

VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NEN?VRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

Kód výzvy KaHR – 12VS - 0901

Prioritná os 1 OP KaHR – Inovácie a rast konkurencieschopnosti

Opatrenie 1.2 OP KAHR – Podpora spoločných služieb pre podnikateľovPODPORA BUDOVANIA HNEDÝCH A ZELENÝCH PRIEMYSELNÝCH PARKOV

Dátum vyhlásenia výzvy 12. október 2009

Dátum ukončenia výzvy 15. február 2010 o 16.00 hod.Cieľ

Cieľom poskytnutia pomoci je podpora verejného sektora pri budovaní infraštruktúry pre rozvoj podnikania v oblasti priemyslu a služieb prostredníctvom revitalizácie bývalých priemyselných a podnikateľských lokalít s pozitívnym dopadom na tvorbu nových pracovných príležitostí a podnikateľských aktivít v regiónoch, ako aj podpora budovania zelených priemyselných parkov.

Účelom tohto opatrenia je prostredníctvom podpory verejného sektora vytvorenie podmienok a predpokladov pre rozvoj a revitalizáciu územia, rozvoj technickej infraštruktúry, nie vytvorenie a realizácia komerčného projektu.Alokovaná výška finančných prostriedkov na túto výzvu je 50 mil. Eur.

Na podporu zelených priemyselných parkov je stanovený limit maximálne 40% alokácie výzvy, t.j. 20 mil. Eur.Oprávnení prijímatelia

- vyšší územný celok (ďalej len „VUC“) založený v zmysle zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov;

- obec založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisovOprávnení investori v priemyselnom parku:

- priemyselná výroba

- technologické centrá

- centrá strategických služiebMiesto realizácie projektu:

Západné Slovensko (Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj), Stredné Slovensko (Banskobystrický kraj, Žilinský kraj), Východné Slovensko (Košický kraj, Prešovský kraj)Oprávnené obdobie:

Oprávnené obdobie je v rámci tejto výzvy ohraničené dátumami 28. november 2007 a 31. december 2015. Akékoľvek výdavky realizované žiadateľom pred alebo po uvedenom období nemožno považovať za oprávnené. Doba realizácie projektu nesmie presiahnuť 36 mesiacov.Forma pomoci:

Finančná pomoc je poskytovaná formou NFP. NFP sa poskytuje formou refundácie, predfinancovania, alebo ich vzájomnej kombinácie. Pomoc sa poskytuje na princípe spolufinancovania oprávnených výdavkov v nasledovnom pomere:

- maximálne 95% z oprávnených výdavkov projektu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu

- minimálne 5% z vlastných zdrojov žiadateľaVýška pomoci

- Minimálna výška pomoci pre projekt je 200 000 EUR.

- Maximálna výška pomoci pre projekt hnedého parku je 10 000 000 EUR, pričom výška celkových výdavkov na projekt nemôže prekročiť 50 000 000 EUR.

- Maximálna výška pomoci pre projekt zeleného parku je 6 000 000 EUR, pričom výška celkových výdavkov na projekt nemôže prekročiť 50 000 000 EURViac informácií na www.sario.sk, www.economy.gov.sk , www.opkahr.sk.Príspevok pridal: Mgr. Monika Vaškovičová