slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

Späť na zoznam aktuálnych výziev

20. októbra 2009
Program celoživotného vzdelávania

Európska komisia zverejnila Výzvu na predkladanie návrhov projektov a žiadostí v rámci Programu celoživotného vzdelávania na rok 2010 - dokument EAC/41/09 zverejnený v OJ 2009/C 247/09.Ciele a opis

Táto výzva na predkladanie návrhov vychádza z rozhodnutia prijatého Európskym parlamentom a Radou 15. novembra 2006 (rozhodnutie č. 1720/2006/ES) ( 1 ), ktorým sa ustanovuje program celoživotného vzdelávania. Program sa vzťahuje na obdobie rokov 2007 – 2013. Konkrétne ciele programu celoživotného vzdelávania sú uvedené v článku 1 ods. 3 uvedeného rozhodnutia.Žiadatelia musia mať trvalý pobyt, resp. sídlo v jednej z týchto krajín:

— 27 členských štátov Európskej únie,

— krajiny EZVO a EHP: Island, Lichtenštajnsko, Nórsko,

— kandidátske krajiny: Turecko.

Okrem toho:

Žiadatelia z Chorvátska a bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko sú oprávnení zúčast?ovať sa na týchto akciách:

— partnerstvá Comenius, Grundtvig a Leonardo da Vinci,

— odborná príprava popri zamestnaní v rámci programov Comenius a Grundtvig,

— mobilita v rámci programu Leonardo da Vinci,

— návštevy a výmeny v rámci programu Grundtvig,

— mobilita študentov programu Erasmus v rámci štúdií,

— mobilita zamestnancov v rámci programu Erasmus,

— prípravné návštevy v rámci všetkých sektorových programov a

— študijné návštevy v rámci kľúčovej aktivity 1 prierezového programu.Celkový rozpočet, ktorý je vyčlenený na túto výzvu, sa odhaduje na 1 016 miliónov EUR. Okrem toho 1,9 milióna EUR je celkovo vyčlenených na účasť Chorvátska a 1,1 milióna EUR je vyčlenených na účasť Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko.Termíny na predloženie žiadostí

Hlavné termíny sú tieto:

Comenius, Grundtvig: Odborná príprava popri zamestnaní

- prvý termín: 15. január 2010

- ďalšie termíny: 30. apríl 2010, 15. september 2010

Asistentúry v rámci programu Comenius

- 29. január 2010

Leonardo da Vinci: Mobilita (vrátane certifikátu mobility Leonardo da Vinci); Erasmus: Intenzívne jazykové kurzy (EILC)

- 5. február 2010

Program Jean Monnet

- 12. február 2010

Comenius, Leonardo da Vinci a Grundtvig: Partnerstvá;

Comenius: Partnerstvá Comenius Regio;

Grundtvig: Tvorivé dielne

- 19. február 2010

Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci a Grundtvig: Mnohostranné projekty, siete a sprievodné opatrenia

- 26. február 2010

Leonardo da Vinci: Mnohostranné projekty prenosu inovácií

- 26. február 2010

Erasmus: Intenzívne programy (IP), mobilita študentov v rámci štúdií a stáží (vrátane certifikátu konzorcia pre stáže programu Erasmus) a mobilita zamestnancov (výučbové pobyty a odborná príprava zamestnancov

- 12. marec 2010

Grundtvig: Asistentúry, projekty dobrovoľníckej činnosti seniorov

- 31. marec 2010

Prierezový program

- 31. marec 2010

Prierezový program: Kľúčová aktivita 1 – Študijné návštevy

- prvý termín: 31. marec 2010

- druhý termín: 15. október 2010Úplné znenie „Všeobecnej výzvy na predkladanie návrhov v rámci programu celoživotného vzdelávania 2008 – 2010: aktualizácia 2010 – strategické priority“ spolu s príručkou k programu celoživotného vzdelávania pre rok 2010 a formulármi žiadostí možno nájsť na tejto internetovej adrese: http://ec. europa.eu/llpViac informácií na http://www.edotacie.sk/1/3776/50301/clanok/vyzva-na-predkladanie-navrhov-projektov-a-ziadosti-v-ramci-programu-celozivotneho-vzdelavania-na-rok-2010/

Príspevok pridal: Mgr. Monika Vaškovičová