slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

Späť na zoznam aktuálnych výziev

20. októbra 2009
Informačné semináre

Informačný seminár pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev pre operačný program Výskum a vývoj, pre opatrenia 2.1 a 4.1 s kódom výziev OPVaV-2009/2.1/02-SORO a OPVaV-2009/4.1/02-SORO

Organizátor: Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ

Termín: 27.10.2009

Čas: 10:00

Cena: ZDARMA

Miesto: v budove Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ, Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava (MHD : autobusy 20, 34, 83; električky 1, 5, 12 - zastávka Damborského)

Rozvrh:

Postup pred vydaním Rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP

Postup prípravy Zmluvy o poskytnutí NFP

Povinnosti prijímateľa vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP

Kontakt:

Vzhľadom na predchádzanie možným problémom pri príprave Zmluvy o poskytnutí NFP je Vaša prítomnosť na predmetnom informačnom seminári žiadúca.

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ, Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava, Tel: 02/69299 296, Fax: 02/69299 350, Mail: info@asfeu.sk

Informačný seminár pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku v rámci výziev pre operačný program Výskum a vývoj, pre opatrenie 4.2 s kódom výzvy OPVaV-2008/4.2/01-SORO

Organizátor: Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ

Termín: 21.10.2009

Čas: 10:00

Cena: ZDARMA

Miesto: v budove Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ, Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava (MHD : autobusy 20, 34, 83; električky 1, 5, 12 - zastávka Damborského)

Rozvrh:

10:00 – 10:45 Monitorovanie projektu (monitorovacie správy, overenie na mieste)

10:45 – 11:30 Postup pri realizovaní zmien zmluvy o poskytnutí NFP

11:30 – 12:00 Povinnosti Prijímateľa vyplývajúce zo Všeobecných zmluvných podmienok

12:00 – 13:00 prestávka

13:00 – 14:00 Procesy verejného obstarávania

14:00 – 15:30 Finančné riadenie projektov

Kontakt:

Vzhľadom na predchádzanie možným problémom pri realizácii projektu je Vaša prítomnosť na predmetnom stretnutí žiadúca.

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ, Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava, Tel: 02/69299 296, Fax: 02/69299 350, Mail: info@asfeu.sk

Informačný seminár pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy pre operačný program Výskum a vývoj, pre opatrenie 2.2 s kódom výzvy OPVaV-2008/2.2/01-SORO

Organizátor: Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ

Termín: 22.10.2009

Čas:10:00

Cena:ZDARMA

Miesto: v budove Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ, Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava (MHD : autobusy 20, 34, 83; električky 1, 5, 12 - zastávka Damborského)

Rozvrh:

10:00 – 10:45 Monitorovanie projektu (monitorovacie správy, overenie na mieste)

10:45 – 11:30 Postup pri realizovaní zmien zmluvy o poskytnutí NFP

11:30 – 12:00 Povinnosti Prijímateľa vyplývajúce zo Všeobecných zmluvných podmienok

12:00 – 13:00 prestávka

13:00 – 14:00 Procesy verejného obstarávania

14:00 – 15:30 Finančné riadenie projektov

Kontakt:

Vzhľadom na predchádzanie možným problémom pri realizácii projektu je Vaša prítomnosť na predmetnom stretnutí žiadúca. Z dôvodu obmedzených priestorových kapacít prosíme o rešpektovanie maximálneho počtu dvoch účastníkov odborného seminára za každý projekt.

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ, Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava, Tel: 02/69299 296, Fax: 02/69299 350, Mail: info@asfeu.sk

Príspevok pridal: Mgr. Monika Vaškovičová