slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

Späť na zoznam aktuálnych výziev

21. októbra 2009
Podpora tvorby nových pracovných miest vrátane projektov podpory samozamestnania a inovatívnych prístupov pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a príslušníkov marginalizovaných skupín

Fond sociálneho rozvoja ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

OP ZaSI – FSR – 2009/2.2/04

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúziaPrioritná os č. 2 Podpora sociálnej inklúzieOpatrenie č. 2.2 Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh

práce a podpora integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunityRámcová aktivita č. 2.2.2 Podpora tvorby nových pracovných miest vrátane

projektov podpory samozamestnania a inovatívnych prístupov pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a príslušníkov marginalizovaných skupínDátum vyhlásenia výzvy : 20.10.2009

Dátum uzavretia výzvy : 21.12.2009Cieľom opatrenia 2.2 je zvyšovanie možností prístupu na trh práce pre všetky skupiny obyvateľstva.. Budú podporované všetky ľudské zdroje ohrozené vylúčením, ktoré sa nachádzajú na trhu práce, ako aj podniky ktoré vytvárajú pracovné miesta týmto osobám v súlade s rámcovou aktivitou uvedeného opatrenia.OPR?VNENÉ AKTIVITY

Rámcová aktivita 2.2.2 Podpora tvorby nových pracovných miest vrátane projektov podpory samozamestnania a inovatívnych prístupov pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a príslušníkov marginalizovaných skupín.OPR?VNENÍ ŽIADATELIA

1) Žiadatelia, ktorí nepodliehajú pravidlám pomoci de minimis:

● štátne rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy

● obce a mestá,

● združenia miest a obcí,

● VÚC a úrady samosprávneho kraja,

● inštitúcie verejnej správy, verejné organizácie;

● občianske združenia

● školy, vzdelávacie inštitúcie

● nadáci

● neziskové organizácie

● Slovenský Červený kríž.

2) Žiadatelia, ktorí podliehajú pravidlám pomoci de minimis: Zamestnávatelia (pozri schému pomoci de minimis na podporu zamestnanosti, schéma DM č. 3/2009, príloha výzvy č. 5) ktorými na účely tejto výzvy sú:

● fyzické osoby alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka;

● záujmové združenia právnických osôb, založené podľa § 20 písm. f) Občianskeho zákonníka.OPR?VNENÉ CIEĽOVÉ SKUPINY

● obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít;

● osoby závislé na drogách, alkohole a inak závislé, vrátane abstinujúcich

● nezamestnaní bez vzdelania, resp. s nízkym stup?om vzdelania, s problémami čítania, písania a počítania;

● rizikové skupiny detí a mládeže, mladiství bez ukončenia povinnej školskej dochádzky

● občania so zdravotným postihnutím a ťažkým zdravotným postihnutím;

● občania s nepriaznivým zdravotným stavom;

● občania po výkone trestu od?atia slobody;

● mladí dospelí po ukončení ústavnej starostlivosti a náhradnej rodinnej starostlivosti;

● ďalšie skupiny ohrozené sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčené.MIESTO REALIZ?CIE PROJEKTU

Oprávneným miestom realizácie projektov je územie spadajúce pod cieľ Konvergencia. V prípade SR ide na úrovni NUTS III o sedem samosprávnych krajov:

● Trnavský,

● Trenčiansky,

● Nitriansky,

● Žilinský,

● Banskobystrický,

● Prešovský;

● Košický.DĹŽKA TRVANIA PROJEKTU

Minimálna dĺžka realizácie projektu je stanovená na 12 mesiacov.

Maximálna dĺžka realizácie projektu je stanovená na 24 mesiacov od začatia realizácie projektu.FORMA POMOCI A SYSTÉM PLATIEB

Pomoc je poskytovaná formou nenávratného finančného príspevku.

Financovanie projektu prijímateľa sa uskutoč?uje v zmysle platného Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 systémom refundácie, systémom zálohových platieb, kombináciou systému zálohových platieb a refundácie.FINANCOVANIE

Alokácia finančných prostriedkov v rámci tejto výzvy: 10 936 500,00 €

Minimálna výška pomoci na jeden projekt: 70 000,00 €

Maximálna výška pomoci na jeden projekt: 348 000,00 €Štruktúra financovania celkových oprávnených výdavkov na projekt:I. Organizácie štátnej správy

A. Spolufinancovanie z ESF: 85 %

B. Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu: 15 %

Spolu 100 %II. Iné subjekty verejnej správy, VÚC, obce

A. Spolufinancovanie z ESF: 85 %

B. Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu: 10 %

C. Spolufinancovanie zo zdrojov žiadateľa: 5 %

Spolu 100 %III. Súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci (vrátane mimovládnych organizácií)

A. Spolufinancovanie z ESF: 80,75 %

B. Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu: 14,25%

C. Spolufinancovanie zo zdrojov žiadateľa: 5 %

Spolu 100 %Viac informácií na www.fsr.gov.sk a www.esf.gov.sk.

Príspevok pridal: Mgr. Monika Vaškovičová