slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

Späť na zoznam aktuálnych výziev

21. októbra 2009
Podpora zvyšovania profesionality výkonu a budovanie ľudských kapacít v oblasti sociálnej inklúzie.

Fond sociálneho rozvoja ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia vyhlásil d?a 20. októbra 2009 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Výzva: OP ZaSI – FSR – LPSI 2009/2.1/05

pre novovznikajúce Lokálne partnerstvá sociálnej inklúzieOperačný program Zamestnanosť a sociálna inklúziaPrioritná os č. 2 Podpora sociálnej inklúzieOpatrenie č. 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym

vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunityRámcová aktivita č. 2.1.4 Podpora zvyšovania profesionality výkonu

a budovanie ľudských kapacít v oblasti sociálnej inklúzieDátum vyhlásenia výzvy : 20.10.2009

Dátum uzavretia výzvy : 21.12.2009CIEĽ VÝZVY

Výzva je zameraná na podporu novovznikajúcich lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie.

Na účely tejto výzvy lokálnymi partnerstvami sociálnej inklúzie sú:

· novovznikajúce Lokálne partnerstvá sociálnej inklúzie(ďalej LPSI) na miestnej úrovni t. j. na území miestnej samosprávy nižšej úrovne ako región, na území mikroregiónov a na území združení miest a obcí, vrátane tých, ktoré vznikli pred d?om vyhlásenia výzvy a po 01.01.2007 a nebol im poskytnutý nenávratný finančný príspevok (ďalej NFP) z prostriedkov EÚ v rámci výziev vyhlasovaných FSR;

· novovznikajúce partnerstvá sociálnej inklúzie na regionálnej úrovni združujúce LPSI v územnej pôsobnosti regionálnej, t. j. na celom území vyšších územných celkov (Regionálne združenia partnerstiev sociálnej inklúzie - RZPSI), kde je najväčšia koncentrácia osídlení marginalizovaných rómskych komunít.OPR?VNENÍ ŽIADATELIA

Oprávnenými žiadateľmi v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ZaSI – FSR – LPSI 2009/2.1/05 sú:

· novovznikajúce LPSI na miestnej úrovni t. j. na území miestnej samosprávy nižšej úrovne ako región, na území mikroregiónov a na území združení miest a obcí, ktorými sú právnické osoby zriadené zastupiteľstvami samospráv a inými kľúčovými organizáciami, občianskymi združeniami, neziskovými organizáciami, ktoré vo svojej

územnej pôsobnosti iniciujú a aktívne podporujú procesy pri riešení sociálnych otázok;

· LPSI na miestnej úrovni t. j. na území miestnej samosprávy nižšej úrovne ako región, na území mikroregiónov a na území združení miest a obcí, ktoré vznikli po 01.01.2007 a nebol im poskytnutý nenávratný finančný príspevok v rámci výziev vyhlasovaných FSR;

· novovznikajúce partnerstvá sociálnej inklúzie na regionálnej úrovni združujúce LPSI v územnej pôsobnosti regionálnej, t. j. na celom území vyšších územných celkov, kde je najväčšia koncentrácia osídlení marginalizovaných rómskych komunítOPR?VNENÉ CIEĽOVÉ SKUPINY

Pre realizáciu aktivít projektu - s cieľom zabezpečovať sociálno - ekonomický rozvoj lokality v súlade so strategickými a akčnými plánmi - sú oprávnenými cieľovými skupinami:

· zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálnej inklúzie vo verejnom aj v neverejnom sektore, najmä:

 zamestanaci miest a obcí v regionálnej pôsobnosti LPSI.

· zamestnanci inštitúcií verejnej správy;

· výskumné pracoviská;

· neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby;

· občianske združenia;

· partnerstvá, menovite:

 lokálne partnerstvá sociálnej inklúzie na území miestnej samosprávy nižšej úrovne ako región, na území mikroregiónov, na území združení miest a obcí a ich zamestnanci (cieľová skupina len pre RZPSI).MIESTO REALIZ?CIE PROJEKTU

Oprávneným miestom realizácie projektov je územie spadajúce pod cieľ Konvergencia. V prípade SR ide na úrovni NUTS III o sedem samosprávnych krajov:

– Trnavský;

– Trenčiansky;

– Nitriansky;

– Žilinský;

– Banskobystrický;

– Košický;

– Prešovský.DĹŽKA TRVANIA PROJEKTU

Minimálna dĺžka realizácie projektu je stanovená na 18 mesiacov.

Maximálna dĺžka realizácie projektu je stanovená na 24 mesiacov od začatia realizácie projektu.FORMA POMOCI A SYSTÉM PLATIEB

Pomoc je poskytovaná formou nenávratného finančného príspevku, systémom refundácie, systémom zálohových platieb, kombináciou systému zálohových platieb a systému refundácie.Výška pomoci:

Alokácia finančných prostriedkov v rámci tejto výzvy: 975 000 €

Minimálna výška pomoci na jeden projekt: 80 000 €

Maximálna výška pomoci na jeden projekt: 112 000 €Štruktúra financovania celkových oprávnených výdavkov na projekt:

A. Spolufinancovanie z ESF: 80,75 %

B. Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu: 14,25%

C. Spolufinancovanie zo zdrojov žiadateľa: 5 %

Spolu 100 %Viac informácií na www.fsr.gov.sk a www.esf.gov.sk

Príspevok pridal: Mgr. Monika Vaškovičová