slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

Späť na zoznam aktuálnych výziev

16. júla 2015
VYZVA PRE OBCE, ORGANIZACIE, SAMOSPRAVNY KRAJ - Zatepľovanie a modernizácia verejných budov

Environmentálny fond rozširuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2015 o oblasť L,

činnosť L2: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovaniaOprávnení žiadatelia

- obec

- príspevkové alebo rozpočtové organizácie zriadené obcou na účely prevádzkovania verejných budov, napr. základných a stredných škôl, materských škôl/predškolských zariadení

- samosprávny kraj

-príspevkové alebo rozpočtové organizácie zriadené samosprávnym krajom na účely prevádzkovania verejných budov, napr. základných a stredných škôl, materských škôl/predškolských zariadeníV rámci činnosti je možné realizovať nasledovné aktivity:

- zateplenie obvodových stien a plášťa budovy

- zateplenie/výmena strechy

- zateplenie podlahy najnižšieho a stropu najvyššieho podlažia

-výmena otvorových výplní (okná, dvere)

-modernizácia/výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla a/alebo teplej úžitkovej vody

-práce a dodávky v súvislosti s realizáciou opatrení určených na zachovanie miest hniezdenia, rozmnožovania alebo odpočinku chráneného živočícha, pokiaľ sú tieto miesta dotknuté činnosťou, ktorá je predmetom podpory

-kombinácia vyššie uvedených aktivítPodmienky pre poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť L2:

- projekty musia byť realizované vo verejných budovách

(napr. základné a stredné školy, škôlky/materské školy/predškolské zariadenia, obecné úrady a domovy sociálnych služieb)

- projekt musí plniť technické požiadavky a štandardy podľa aktuálne platných legislatívnych predpisov a technických noriem v SR

- realizáciou projektu bude dosiahnuté reálne a merateľné zníženie emisií skleníkových plynov a súčasne budú dodržané legislatívne požiadavky pre iné zložky ochrany životného prostredia, napríklad ochranu ovzdušia,Maximálna výška podpory: 200 000 €

Minimálne spolufinancovania: 5%

Počet žiadostí jedným žiadateľom NIE JE OBMEDZENÝ

Termín na predloženie žiadostí je do 09. 10. 2015 (vrátane), pričom rozhodujúci je dátum fyzického doručenia do podateľne Environmentálneho fondu, nie dátum odoslania tejto žiadosti na poštovú prepravu - žiadateľ predkladá žiadosť v elektronickej aj písomnej forme.

Maximálna dĺžka realizácie aktivít projektu - od 10.7.2015 maximálne do 31.8.2016Environmentálny fond uvažuje s alokáciou prostriedkov, určených pre podporu v rámci plánovaného rozšírenia špecifikácie činností podpory, vo výške 15 000 000 €. Dotácie budú ako kapitálový transfer smerovať obciam.Viac info:

• http://www.envirofond.sk/userdata/data/subory/Podpora/Tlaciva/2016/dotacia/Specifikacia_cinnost_L2_2015_final.pdf• http://www.envirofond.sk/userdata/data/subory/Podpora/Tlaciva/2016/dotacia/Prirucka%20pre%20ziadatelov_L2_dotacie2015.pdf• http://envirofond.sk/sk/kontakt.html

Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera