slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

Späť na zoznam aktuálnych výziev

16. júla 2015
Environmentálny fond – Podporované oblasti pre rok 2016

Environmentálny fond zverejnil formuláre tlačív žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie pre rok 2016

Oprávnení žiadatelia:

• Fyzická osoba, ktorá (ne)podniká na území SR

• Právnická osoba, ktorá (ne)podniká na území SR

• Obec

• Samosprávny kraj

• Príspevková organizácia

• Občianske združenie

• Záujmové združenie právnických osôb

• Nadácia

• Neinvestičný fond

• Nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním

• Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik

• Príslušný okresný úrad

• Slovenská inšpekcia životného prostredia

• Ministerstvo životného prostredia SR

Podporované oblasti:

A. oblasť: Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy zeme

B. oblasť: Ochrana a využívanie vôd

C. oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva

D. oblasť: Ochrana prírody a krajiny

E. oblasť:Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia

F. oblasť: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia

Žiadosť musí byť predložená do 30.10.2015

Viac info: http://envirofond.sk/

telefonicky na čísle: 0906 311 901

písomne: dotacie@envirofond.sk

Listom na adrese:

Environmentálny fond

P.O. Box 16

Martinská 49

820 15 Bratislava 215

Otázku je potrebné zreteľne označiť „Otázka k žiadosti o dotáciu 2016“. Otázky musia byť formulované jasne, zreteľne a jednoznačne.

Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera