slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

Späť na zoznam aktuálnych výziev

13. augusta 2015
VYZVA NA PRIORITY mládežníckej politiky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - odbor mládeže vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programov pre mládež

Oprávnení žiadatelia sú subjekty, ktoré:

• preukázateľne uskutočnujú aktivity v oblasti mládeže zamerané na rozvoj talentu a tvorivého potenciálu mladých ľudí alebo na rozvoj kompetencií mladých vedúcich, mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou

• nepôsobia v kultúre, telovýchove a športe a nevykonávajú činnosť iba podľa osobitného predpisu

Výzva je zameraná na:

- zvýšenie kompetencie mladých ľudí pri príprave na ich spoločenský a pracovný život

- posilnenie postavenia mladých ľudí v spoločnosti

- prispievanie k napĺnaniu stratégie EURÓPA 2020 podporou mladej generácie ako základu modernej, vedomostnej a na znalostiach založenej spoločnosti

- prispievanie k napĺnaniu cieľov aktuálnej národnej stratégie pre mládež

- prispievanie k napĺnaniu Stratégie EÚ pre mládež, a to najmä v tematických oblastiach vzdelávanie, zamestnanosť, sociálne začlenenie, participácia a dobrovoľníctvo

- podporu vzniku trvalých a udržateľných partnerstiev

- podporu tvorby a organizovania takých aktivít, ktoré umožnia šíriť povedomie o priorite predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie (SK PRES) v oblasti mládeže

- podporu aktivít v oblasti boja proti extrémizmu a radikalizácii mládeže

Žiadosť sa predkladá elektronicky v systéme NELSON do 31.8.2015 do 12:00 hod

Viac info: https://www.iuventa.sk/sk/Granty/Nova-generacia-Programov-PRE-MLADEZ-na-roky-2014-2020/Vyzvy-a-formulare.alej alebo v kancelárii Agentúry pre rozvoj Gemera v Hnúšti

tč : 0948 001 079

Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera