slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

Späť na zoznam aktuálnych výziev

11. februára 2016
Výzva pre poľnohospodárov: Mladí majú šancu

Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie NFP z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre:

opatrenie: 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti

podopatrenie: 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárovOprávneným žiadateľom (prijímateľom) je :

Mladý poľnohospodár – fyzická alebo právnická osoba (mikropodnik alebo malý podnik) ktorá:

• vykonáva poľnohospodársku výrobu ako sústavnú a samostatnú činnosť

• pod vlastným menom

• na vlastnú zodpovednosť

• za účelom dosiahnutia zisku, ktorý je hlavným zdrojom jej príjmu,

• v čase podania ŽoNFP nemá viac ako 40 rokov,

• má zodpovedajúce profesijné zručnosti a schopnosti

• prvýkrát zakladá poľnohospodársky podnik ako jeho najvyšší predstaviteľ.

V prípade, ak mladý poľnohospodár nezakladá podnik ako jeho jediný najvyšší predstaviteľ, bez ohľadu na jeho právnu formu, musí preukázať, že podnik ovláda a zárove? vedie, t.j. má rozhodovacie právomoci týkajúce sa riadenia, zisku a finančného rizika a jeho majetkový podiel na danom podniku je min. 2/3.“.Výška oprávnených výdavkov na jeden projekt:

• Menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja): 50 000. €

• Ostatné regióny (Bratislavský kraj): .50 000 €

Dátum uzavretia výzvy: 8.3.2016S VYPRACOVANIM TOHTO PROJEKTU V?M TÍM AGENTÚRY PRE ROZVOJ GEMERA R?D POMÔŽE

Viac info: http://www.apa.sk/index.php?navID=530 alebo v kancelárii Agentúry pre rozvoj Gemera v Hnúšti - tč : 0948 001 079

Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera