slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

Späť na zoznam aktuálnych výziev

31. októbra 2016
Výzva: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na Mobilizáciu kreatívneho potenciálu v regiónoch

Oprávnení žiadatelia:

- fyzické osoby vykonávajúce ekonomickú činnosť - slobodné povolania podľa § 3 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní. Týka sa písmena: b) využívanie výsledkov duševnej tvorivej činnosti ich autormi a písmena d) pod číslom 8 - Autorizovaný architekt, autorizovaný krajinný architekt a číslom 10 - Reštaurátor kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia

- fyzické osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia

- právnické osoby

- neziskové organizácie, občianske združenia

Hlavné aktivity

1) Obstaranie hmotného a nehmotného majetku nevyhnutných pre výrobu a inovácie

2) Výdavky na rekonštrukcie, úpravu a obnovu budov v súvislosti s nákupom nových technológií, zariadení – oprávnené budú úpravy interiéru budov, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu projektu

3) Podpora marketingových aktivít (účasť na workshopoch, veľtrhoch, výstavách, propagácia miestnych výrobkov, spracovávanie marketingových stratégií pre miestne produkty, a pod.),

4) Prenájmy priestorov a technológií pre účely výroby (malosériovej), inovácií a distribúcie (mimo kreatívneho centra),

5) Podpora kreatívnej tvorby a produkcie pre účely jej ďalšej distribúcie s cieľom rastu MSP a tvorby pracovných miest.

Dátum uzavretia výzvy: 28.2.2017

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu pre menej rozvinuté regióny: 48 000 000 €Viac info nájdete http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/irop-po3-mobilizacia-kreativneho-potencialu-v-regionoch-/vyzva-decentralizovana-podpora-2fc.html

Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera