slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

Späť na zoznam aktuálnych výziev

07. novembra 2016
Výzva: Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov.Oprávnení žiadatelia:

subjekty (oprávnené na podnikanie, resp. subjekty, ktoré sa stávajú účastníkom hospodárskej súťaže), ktoré vykonávajú alebo plánujú vykonávať niektoré z nasledovných oprávnených podaktivít OP Kžp, resp. činností v oblasti nakladania s nie nebezpečnými odpadmi:

a. príprava na opätovné použitie nie nebezpečných odpadov

b. recyklácia nie nebezpečných odpadov

c. materiálové zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov na materiály, ktoré sa dajú použiť ako palivo

d. zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu

e. mechanicko-biologická úprava zmesového komunálneho odpadu

Každá podaktivita má rôznych oprávnených žiadateľov.

Cieľ:

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.

Dátum uzavretia výzvy:

v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alebo z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EU vyčlenených na výzvu je 100 000 000 €

Výška pomoci je rozdelená podľa krajov.

Viac info: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/16-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-pripravu-na-opatovne-pouzitie-a-zhodnocovanie-nie-nebezpecnych-odpadov-s-kodom-opkzp-po1-sc111-2016-16/

Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera