slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

Späť na zoznam aktuálnych výziev

19. decembra 2016
Výzva aj pre obce: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania

Environmentálny fond vydal výzvu na predkladanie žiadostí o podporu činnosti: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania.Oprávnení žiadatelia:

- obec

- príspevková organizácia zriadená obcou, alebo samosprávnym krajom na účely prevádzkovania napr. základných a stredných škôl, materských škôl/predškolských zariadení, kultúrnych domov

- rozpočtová organizácia zriadená obcou, alebo samosprávnym krajom na účely prevádzkovania napr. základných a stredných škôl, materských škôl/predškolských zariadení, kultúrnych domov

- samosprávny krajCieľ:

finančne podporiť aktivity a opatrenia obcí, samosprávnych krajov a rozpočtových a príspevkových organizácií nimi zriadených, vedúce k zvyšovaniu energetickej účinnosti existujúcich verejných budov.Maximálna výška podpory: 200 000 €

Maximálna miera podpory je 95% z oprávnených nákladov projektu/časti projektu

Dátum uzávierky: 15.3.2017 pričom rozhodujúci je dátum fyzického doručenia do podateľne EF, nie dátum odoslania tejto žiadosti na poštovú prepravu. Uvedená lehota sa vzťahuje aj na elektronickú verziu žiadosti odosielanú prostredníctvom on-line webovej aplikácie.Viac info: http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie

Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera