slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

Späť na zoznam aktuálnych výziev

20. decembra 2016
Výzva pre obce a združenia obcí: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom

Environmentálny fond vydal výzvu na predkladanie žiadostí o podporu činnosti: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom.

Oprávnení žiadatelia:

- obec

- združenie obcí

Cieľ:

Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom ktoré sa nachádzajú v katastri obce/žiadateľa

Jeden žiadateľ môže podať len jednu žiadosť o podporu formu dotácie, pričom v rámci žiadosti môže riešiť sanáciu viacerých miest s nezákonne umiestneným odpadom nachádzajúcich sa v katastri obce, resp. obcí (v prípade žiadateľov - združení obcí).

Maximálna výška podpory: 50 000 €

Maximálna miera podpory je 95% z oprávnených nákladov projektu/časti projektu

Dátum uzávierky: 15.3.2017 pričom rozhodujúci je dátum fyzického doručenia do podateľne EF, nie dátum odoslania tejto žiadosti na poštovú prepravu. Uvedená lehota sa vzťahuje aj na elektronickú verziu žiadosti odosielanú prostredníctvom on-line webovej aplikácie.

Viac info: http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie alebo v kancelárií Agentúry pre rozvoj Gemera - 0948 001 079

Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera