slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

Späť na zoznam aktuálnych výziev

05. januára 2017
Výzva pre aj pre Vás: Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre bezpečnú a ekologickú dopravu v regiónoch.

Oprávnení žiadatelia:

- obec

- mesto

- združenie obcí

- samosprávny kraj

- ostatné subjekty verejnej správy

- mimovládne organizácie

- subjekty súkromného sektora mimo schém štátnej pomoci - fyzické a právnické osoby

CIEL:

Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

Uzavretie hodnotiaceho kola 1: 21.03.2017

Uzavretie hodnotiaceho kola 2 : 21.06.2017

Dalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané spravidla v trojmesačnom intervale do vyčerpania alokácie

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 24 000 000 € (zdroj EÚ), pričom je rozdelená na jednotlivé samosprávne kraje.

Viac info:http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=10954 alebo v kancelárií Agentúry pre rozvoj Gemera - 0948 001 086

Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera