slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

Späť na zoznam aktuálnych výziev

06. januára 2017
Výzva na zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách.

Investičná priorita:

Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry.

Oprávnení žiadatelia:

- organizácia štátnej správy (okresný úrad ako zriaďovateľ základnej školy, ústredný orgán štátnej správy ako zriaďovateľ subjektov výchovy a vzdelávania)

- obec

- samosprávny kraj

- mimovládna / nezisková organizácia

- subjekt zo súkromného sektora (právnická osoba alebo fyzická osoba)

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 35 601 822 € (zdroj EU), ktorá je stanovená podľa územnej príslušnosti.

Uzavretie hodnotiaceho kola 1: 15.5.2017

Uzavretie hodnotiaceho kola 2 : 15.8.2017

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané spravidla v trojmesačnom intervale do vyčerpania alokácie

Viac info: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=10957

Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera