slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Fotogaléria z našich akcií

Späť na zoznam

14. decembra 2009
Svetový de? cestovného ruchu vo Fiľakove

V d??och 25 a?? 27 septembra 2009 sa uskuto??nili oslavy 30 ro??n??ka Svetov??ho d??a cestovn??ho ruchu v meste Fi??akovo Toto trojd??ov?? podujatie bolo prezent??ciou rozmanitosti turizmu s d??razom na miestne trad??cie smaltovn??ctva a rozv??jaj??ci sa geoturizmus v regi??ne

Agent??ra pre rozvoj Gemera bola jedn??m z ??lenov st??lej expoz??cie /spolu s in??mi subjektmi propaguj??cimi jednotliv?? druhy turistick??ch produktov na ploche vy??e 1000 m2/ a prostredn??ctvom tejto mo??nosti mohla pribl????i?? svoj program ciele a z??mery tak z??ujemcom z verejn??ho ako aj s??kromn??ho sektora Okrem pozit??vnej prezent??cie ??innosti Agent??ry pre rozvoj Gemera spolu s mestom Hn??????a Agent??ra nadviazala priate??sk?? a in??pirat??vnu debatu spolu so starostami z????astnen??ch obc?? SACR a ostan??mi vystavuj??cimi subjektmiPríspevok pridal: Eva Garlátyová