slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Fotogaléria z našich akcií

Späť na zoznam

14. decembra 2009
EXKURZIA MAS MOŠTENKA na Morave

Agent??ra pre rozvoj Gemera ako ??len Miestnej ak??nej skupiny MALOHONT sa v d??och 13 a 14 okt??bra 2009 mala mo??nos?? z????astni?? sa na exkurzii obc?? MAS ??? Partnerstv?? Mo??tenka

Za??iatok exkurzie sa za??al spolo??n??m obedomv Byst??ici pod Host??nem a potom sa v klubovni z??hradk??rov v obci Be??ov konala prezent??cia MAS Partnerstv?? Mo??t??nka a projektov podporen??ch z programu LEADER kde boli predstaven?? aj projekty mikroregi??nu Mo??t??nka MAS Podhost??nska a obce Be??ov spolu s n??v??tevou ??koly detsk??ho ihriska sokolov??u a m??zeum arcibiskupa Stojana

??alej pod??a programu nasledovala prehliadka Hasi??sk??ho m??zea a M??zea Z??ho???? na z??mku v obci D??evohostice kde bola aj prezent??cia MAS Malohont a ochtn??vka v??n s odborn??m v??kladom

na zauj??mavej prezent??cie MAS ??? Partnerstv?? Mo??tenka jednotliv??ch obc?? in??pirat??vnych projektov podporen??ch hlavne z programu LEADER a Programu obnovy venkova v obciach a n??v??tev v zrekon??truovan??ch ??kol??ch kostoloch a m??ze??ch Agent??ra z??skala zauj??mav?? kontakty a hlavne in??pirat??vne podnety k realiz??cii podobn??ch projektov??ch z??merov aj v obciach na Slovensku

Drub?? de?? sa konala prehliadku baziliky a M??zea Matice svatohost??nske na p??tnickom mieste Svat?? Host??n ??al??ou zast??vkou bola obec Prusinovice v ktorej sme nav??t??vili ??kolu a hasi??sk?? zbrojnicu V obci Rymice sa konala prehliadka Han??ckeho skanzenu a ??udov??ch domov rozpt??len??ch medzi obytn??mi domami Stretnutie bolo ukon??en?? prehliadkou projektov obce Vlko?? obecn?? rybn??k zrekon??truovan?? cesty vybudovan?? ihrisk?? a zrekon??truovan?? sokolov??u v ktorej sa konal spolo??n?? obed

Okrem in??pirat??vnych u?? zrealizovan??ch projektov a zauj??mav??ch n??padov kreat??vnych starostov a mana????rov MAS ??? Partnerstv?? Mo??tenka z??skala Agent??ra mno??stvo cenn??ch kontaktov a in??pir??ci?? ktor?? bude nepochybne aplikova?? aj na svojom ??zem?? p??sobnosti

Odtia?? sme sa presunuli do obce D??evohostice na z??mok v ktorom sme sa z????astnili prehliadky Hasi??sk??ho m??zea a M??zea Z??ho???? V spolo??ensk??ch priestoroch z??mku sme z??stupcom ??eskej MAS prezentovali ??innos?? na??ej miestnej ak??nej skupiny a projekty ktor?? sme podporili v r??mci grantov??ch programov MAS S????as??ou spolo??n??ho ve??era bola aj prezent??cia obce D??evohostice ochutn??vka v??n s odborn??m v??kladom a diskusia o mo??n??ch projektoch spolupr??ce

Na druh?? de?? n??s po??as prehliadky baziliky a M??zea Matice svatohost??nske na p??tnickom mieste Svat?? Host??n kde sme boli ubytovan?? sprev??dzalo sne??enie??al??ou zast??vkou bola obec Prusinovice v ktorej sme nav??t??vili ??kolu a hasi??sk?? zbrojnicu V obci Rymice n??s zaujali najm?? ??udov?? domy Han??ckeho skanzenu rozpt??len?? medzi obytn??mi domami Stretnutie sme ukon??ili prehliadkou projektov obce Vlko?? obecn?? rybn??k zrekon??truovan?? cesty vybudovan?? ihrisk?? a zrekon??truovan?? sokolov??u v ktorej sa konal spolo??n?? obed

Praktick?? pr??klady projektov obnovy obc?? ktor?? sme nav??t??vili m????u by?? dobrou in??pir??ciou aj pre obce z na??ej MAS pri pr??prave projektov v r??mci realiz??cie pr??stupu Leader u n??s Pr??kladn?? boli pre n??s aj aktivity zameran?? na zachovanie hist??rie obc?? regi??nov ??i v??znamn??ch osobnost?? rovnako aj spolkov?? ??innos?? obyvate??ov obc?? ktor?? sa okrem vlastn??ch aktiv??t zap??jaj?? aj do r??znych brig??d v obci

V r??mci diskusi?? o projektoch spolupr??ce sme sa predbe??ne dohodli na vzdel??van?? mlad??ch ??ud?? v oblasti rozvoja vidieka a pr??pravy projektov a na projektoch zameran??ch na zachovanie kult??rneho dedi??stva

V mene v??etk??ch ????astn??kov ??akujeme priate??om z ??eskej MAS Partnerstv?? Mo??t??nka za bohat?? program a pohostinnos?? po??as obidvoch dn??Informa??n?? semin??r ???Realiz??cia pr??stupu LEADER: Sk??senosti MAS Partnerstv?? Mo??t??nka pr??le??itos?? pre rozvoj MAS MALOHONT" bol realizovan?? v r??mci realiz??cie pr??stupu Leader opatrenia 43 Chod MAS

Príspevok pridal: Eva Garlátyová