slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Fotogaléria z našich akcií

Späť na zoznam

01. februára 2010
Seminár k aktuálnym výzvam MAS na predkladanie projektov

V d??och 14 15 janu??ra 2010 sa konal v Hrachove semin??r k aktu??lnym v??zvam MAS pre kone??n??ch prij??mate??ov predkladate??ov projektov Semin??ra sa z????astnila aj Agent??ra pre rozvoj Gemera

Obsah semin??ra bol zameran?? na obozn??menie sa s aktu??lnymi v??zvami MAS na pr??pravu projektov a verejn?? obstar??vanie pri z??kazk??ch s n??zkou hodnotou

Hlavnou lektorkou bola Ing Martina Pavlovkinov?? ktor?? poskytla cenn?? rady pri vypl??ovan?? formul??rov ??iadost?? Z??ver prv??ho d??a patril splneniu krit??ri?? sp??sobilosti a pr??loh??m ktor?? je potrebn?? k projektu predlo??i??

Druh?? de?? bol venovan?? pravidl??m a postupu verejn??ho obstar??vania pri z??kazk??ch s n??zkou hodnotou ako aj dokumentom ktor?? je potrebn?? dolo??i??

Po??as semin??ra sa zmapovali projektov?? z??mery pr??tomn??ch obc?? a konzultovali sa priebe??n?? nejasnosti Ot??zky na ktor?? neboli jasn?? odpovede MAS MALOHONT o z sformulovala a zaslala na Ministerstvo p??dohospod??rstva SR a na N??rodn?? sie?? rozvoja vidieka

Príspevok pridal: Eva Garlátyová