slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Fotogaléria z našich akcií

Späť na zoznam

01. apríla 2010
Zasadnutie zhromaždenia členov MAS o.z. Miestna akčná skupina MALOHONT

D??a 23 marca 2010 sa konalo zasadnutie ??lenov Miestnej ak??nej skupiny MALOHONT ktorej ??lenom je aj Agent??ra pre rozvoj Gemera v Hn????ti Hlavn??mi bodmi zasadnutia bola Spr??va o ??innosti a hospod??ren?? za rok 2009 Schv??lenie ????tovnej uz??vierky za rok 2009 Pl??n ??innosti a rozpo??tu MAS na rok 2010 Vyhodnotenie Grantov??ho programu MAS Regi??n ob??anom ??? ob??ania regi??nu 2009 Pr??prava grantov??ho programu MAS na rok 2010 Zhodnotenie priebehu a v??sledkov v??ziev pre obce ??1/PRV/MAS/16 a ??2/PRV/MAS/16 Zameranie a v????ka financi?? vy??lenen?? na v??zvu v r??mci opatrenia 32 Podpora ??innost?? v oblasti vidieckeho cestovn??ho ruchu N??vrh kandid??tov do V??berovej komisie MAS pre v??zvy vyhl??sen?? v roku 2010 N??vrh kandid??tov do Monitorovacieho v??boru MAS Vo??by ??lenov V??boru MAS a Dozornej rady a Vo??ba predsedu a podpredsedu MAS

Viac inform??ci?? na wwwmalohontskPríspevok pridal: Eva Garlátyová