slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

21. októbra 2009
Podpora zvyšovania profesionality výkonu a budovanie ľudských kapacít v oblasti sociálnej inklúzie.

Fond sociálneho rozvoja ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia vyhlásil d?a 20. októbra 2009 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

...21. októbra 2009
Podpora tvorby nových pracovných miest vrátane projektov podpory samozamestnania a inovatívnych prístupov pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a príslušníkov marginalizovaných skupín

Fond sociálneho rozvoja ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

OP ZaSI – FSR – 2009/2.2/04

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia20. októbra 2009
Informačné semináre

Informačný seminár pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev pre operačný program Výskum a vývoj, pre opatrenia 2.1 a 4.1 s kódom výziev OPVaV-2009/2.1/02-SORO a OPVaV-2009/4.1/02-SORO

Organizátor: Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ

Termín: ...20. októbra 2009
Program celoživotného vzdelávania

Európska komisia zverejnila Výzvu na predkladanie návrhov projektov a žiadostí v rámci Programu celoživotného vzdelávania na rok 2010 - dokument EAC/41/09 zverejnený v OJ 2009/C 247/09.Ciele a opis

Táto výzva na predkladanie návrhov vychádza z ...20. októbra 2009
PODPORA BUDOVANIA HNEDÝCH A ZELENÝCH PRIEMYSELNÝCH PARKOV

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje

VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NEN?VRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

Kód výzvy KaHR – 12VS - 0901

Prioritná os 1 OP KaHR – Inovácie a rast konkurencieschopnosti

Opatrenie 1.2 OP KAHR ...Predchádzajúca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | Ďalšia